Přední strana obálky 3/2001 (48 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 3/2001

Svaz měst a obcí
Na VII. Sněmu Svazu měst a obcí, který se konal na přelomu května a června v Hradci Králové byla ustavena nová Rada SMO, která 21. června zvolila předsedu a členy předsednictva. Na barevné dvoustraně jsou představeni noví vedoucí funkcionáři Svazu měst a obcí včetně kontaktních údajů. Naleznete zde také Hlavní směry činnosti SMO po VII. Sněmu, seznam všech komisí a obsah činnosti Kanceláře Svazu měst a obcí.
Zrcadlo doby
Informace o návštěvě prezidenta republiky Václava Havla v regionu Severovýchod (Liberecký, Královéhradecký, Pardubický kraj), která byla zaměřena na přípravu našich regionů na vstup do Evropské unie. Mezinárodní den památek byl příležitostí k vyhlášení Historického sídla roku 2000. Cenu obdrželo město Litomyšl. Poslední informace se vrací k veletrhu URBIS, který se konal v Brně.
Slovo předsedy
Tradiční slovo předsedy Svazu měst a obcí tentokrát Ing. Oldřich Vlasák přednesl na nedávném Sněmu SMO ČR, kde zároveň ocenil práci Svazu a vytyčil hlavní úkoly nastávajícího období -– reforma veřejné správy, optimální kalkulace příjmů obecních rozpočtů, příprava na vstup do EU, spolupráce s kraji a profesionalizace činnosti.
Reforma postupuje
Podle schválené koncepce postupuje reforma veřejné správy, říká v rozhovoru náměstek ministra vnitra RNDr. Josef Postránecký. Reaguje tak na některé zprávy, které avizovaly odložení některých kroků, např. zrušení okresních úřadů. Součástí rozhovoru je návrh na stanovení pověřených obcí III. stupně.
Novela zákona
Zákon o rozpočtovém určení daní bude novelizován. Redakční článek popisuje obsah navrhované úpravy, která má zabezpečit financování krajů a motivaci obcí na podporu podnikání. Předložený návrh zabezpečuje vlastní příjmy krajů ve výši 15 % jejich rozpočtu. Takový návrh však nevyhovuje krajům, které požadují mnohem vyšší podíl daňových příjmů.
Zprávy Ministerstva financí
Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány okresních úřadů, obcí, měst a krajů přináší řadu informací. Publikuje se např. sdělení o zdravotním pojištění pracovníků na služební cestě, stanovisko k -205 zákoníku práce a informace o sdružování organizací zakládaných obcí. Zprávy se také týkají pojištění majetku příspěvkové organizace i zřizování organizačních složek a příspěvkových organizací okresním úřadem.
Právní postavení starosty
Právní rozbor oprávnění a jeho rozsahu při samostatném rozhodování starosty provádí ve svém článku Mgr. Josef Vedral, Ph.D. Existuje okruh právních úkonů, které může starosta provádět sám, potřebuje však k tomu příslušné usnesení zastupitelstva i rady, kterým se jeho rozhodování vymezí.
Výnosy daní v průběhu roku
Vliv nového daňového určení na daňové příjmy obcí v průběhu roku dokumentuje v uvedeném článku Ing. Luděk Tesař. Rozebírá původní strukturu daní a jejich nové rozložení v příjmech obcí. Řada tabulek prokazuje, že daň z přidané hodnoty ovlivňuje rozpočty obcí velmi výrazným způsobem. Průběh plateb v jednotlivých měsících potvrzuje nutnost pracovat s dlouhodobým výhledem.
Alternativní návrh
Představitelé Pardubického kraje předložili v rámci zákonodárné iniciativy vlastní návrh novely zákona o rozpočtovém určení výnosu daní. Navrhují do místních rozpočtů třetinu výnosů, přičemž krajům by připadlo 12,7 % sdílených daní. To by mělo vytvořit základ pro jejich úspěšné financování.
Vývoj výdajů obecních rozpočtů
Vývoj výdajové stránky obecních rozpočtů sleduje Ing. Luděk Tesař. Zatímco běžné výdaje vzrostly o 33 %, kapitálové výdaje se zvýšily jen o 16 %. Náklady na provoz rostou u všech velikostních skupin přibližně stejně, avšak investice mají zřetelnější nárůst u malých obcí. Ve výdajích však převážně rozhodující roli hrají běžné výdaje – náklady na provoz a energii.
Struktura výdajů obcí
Strukturou výdajů obcí se zabývá ve své stati doc. Ing. Petr Tománek, CSc. Podle jeho názoru by analýza výdajů měla ovlivnit rozhodování o konstrukci příjmové stránky rozpočtů. Takový postup však má řadu metodických omezení, která je nutno respektovat. Obecní rozpočty je nutno objektivizovat a vytvořit solidní základ pro rozhodování.
Státní fond dopravní infrastruktury
Od loňského roku funguje Státní fond dopravní infrastruktury, který disponuje ročně částkou cca 32 mld. Kč. Slouží především k financování výstavby, modernizace, oprav a údržby silnic a dálnic. Z Fondu se financuje činnost okresních správ silnic, ale také např. cykloturistické stezky.
Jak optimálně vytápět
Tepelné čerpadlo patří mezi perspektivní energetické zdroje budoucnosti. Je provozně levné, ekologické, plně automatizovatelné a umožňuje vysoký komfort vytápění. Ing. Jiří Svoboda z firmy Master Therm popisuje hlavní druhy tepelných čerpadel a možnosti jejich využití.
Vzorové projekty energetických úspor
Tradiční rubrika je zaměřena na představení vzorových projektů energetických úspor, které se ve sféře municipalit využívají. Tentokrát se popisuje modernizace bytového domu ve Strakonicích, rekonstrukce vytápění školy ve Vidči na okrese Vsetín a změna topné soustavy v objektech občanské vybavenosti v obci Bělotín na okrese Přerov.
Informování veřejnosti
Centrum pro regionální rozvoj České republiky vytváří předpoklady pro zlepšení informovanosti veřejnosti o podmínkách rozvoje regionů. Z toho důvodu především připravuje dokonalejší webové stránky a zároveň buduje Integrovaný regionální informační systém (IRIS) jako specifický systém, doplňující existující datové zdroje.
Vesnice vytápěná biomasou
Obec Hostětín nedaleko Uherského Brodu vybudovala centrální výtopnu, která zásobuje teplem 80 % domácností. Projekt byl realizován na základě pomoci nizozemské vlády a s přispěním Státního fondu životního prostředí i Státního programu úspor energie. V obci je kořenová čistírna odpadních vod a připravuje se rozšíření solárního vytápění.
Odpovědi na dotazy
Praktické problémy financování obcí, měst, okresních úřadů a krajů v otázkách a odpovědích. Tentokrát se dotazy týkají rozhodování rady obce o hospodaření podle rozpočtu. Velká část dotazů je zaměřena na vliv nových rozpočtových pravidel a příspěvky z fondu kulturních a sociálních potřeb využívané na závodní stravování.
Vlastnictví a majetek obcí (krajů)
V praxi často dochází k záměně pojmů vlastnictví a majetek. To je důležité z hlediska činnosti příspěvkových organizací obcí a krajů, které vystupují především jako správci obecního majetku, nikoli jako jeho vlastníci. Z tohoto pohledu je právní úprava nespravedlivá k majetku samosprávy, který je v nerovném postavení ke státnímu majetku.
Účetnictví územní samosprávy
Od letošního roku se mění způsob účtování v malých obcích. Proto Ing. Prokůpková ve svém článku zdůrazňuje základní funkce a základní požadavky na vedení účetnictví. Provádí výklad postupů účtování se zaměřením na evidenci příjmů. Článek je doplněn praktickými příklady s komentářem.
Systém samosprávy ČR
Samosprávný systém v České republice porovnává Ing. Věra Kameníčková, CSc. se zeměmi střední a východní Evropy -– Maďarskem, Polskem, Estonskem, Lotyšskem a Litvou. Srovnání je provedeno zejména z ekonomického hlediska -– porovnání příjmů i struktura výdajů. Pozornost je věnována velikosti územních celků a vztahům samosprávy k centrální moci.
Koncepce městského plánování
Tři dokumenty koncepčních přístupů k městskému plánováni ve Velké Británii popisuje Doc. RNDr. Alois Andrle. Vedle požadavků na posilování kompetencí místních orgánů se vyzdvihuje nutnost obnovy života v centrech měst. Aktuální je v Anglii potřeba revitalizace a obnovy nevyužitých budov i snaha o dosažení přijatelných výsledků za cenu politicky nepopulárních opatření.
Převod bytových objektů
Pozemkový fond ČR má ve své správě více než šest tisíc objektů bytového charakteru, které patřily dřívějším státním statkům. Tyto objekty se nabízí obcím a nájemníkům, přičemž obec může takové domy získat bezúplatně, s finančním příspěvkem na údržbu až do výše 10% pořizovací ceny.
Příloha Veřejná správa online
Tato pravidelná příloha přináší informace z oblasti informačních technologií a Internetu.
Věstník Ministerstva pro místní rozvoj 3/2001
-– Program Phare CBC 2001
-– Přehled regionálních programů realizovaných MMR
-– Cestovní ruch v prvním čtvrtletí 2001
-– Seznamy akcí schválených k poskytnutí dotace na výstavbu obecních nájemních bytů a bytů v domech s pečovatelskou službou
-– Ochrana kulturních památek