Přední strana obálky 2/2001 (50 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 2/2001

Ministerstvo vnitra
Na barevné dvoustraně je přehledné uspořádání organizační struktury Ministerstva vnitra s uvedením vedoucích funkcionářů resortu, jejich fotografií, kontaktů a hlavních obsahových náplní jednotlivých pracovišť. Vyšší pozornost je z tohoto pohledu věnována úsekům náměstků pro reformu veřejné správy a pro legislativu a místní správu. Následující strana uvádí schéma organizace a řízení Policie ČR.
Reforma pokračuje
Rozhovor s náměstkem ministra vnitra RNDr. Josefem Postráneckým je zaměřen na aktuální problémy reformy veřejné správy. Odpovědi se týkají především stanovení počtu a správních obvodů měst s působností III. stupně včetně převodu kompetencí z okresních úřadů. Otázky se zaměřily rovněž na specifiku odvolacího řízení a převod zřizovatelských funkcí vůči organizacím ze sféry dnešních okresů.
Dobré zprávy z MMR
Článek informuje o přijetí starostů oceněných obcí v soutěži Vesnice roku na Pražském hradě a u předsedy Senátu. Financování Programu obnovy venkova se podařilo zajistit Ministerstvu pro místní rozvoj převodem částky 10 mil. Kč z Pozemkového fondu, zařazením zdrojů programu Phare a zvýšením vlastních zdrojů o 50 mil. Kč. Podrobné rozdělení je dokumentováno v přehledných tabulkách.
Zrcadlo doby
Aktuální informace slovem i obrazem jsou z konference "Internet ve státní správě a samosprávě", z jednání hejtmanů všech krajů v Praze především o jejich financování a z konference "Teoretické a praktické aspekty veřejných financí", která se konala na Vysoké škole ekonomické.
Slovo předsedy
Osmé jednání Rady Svazu měst a obcí, které se konalo v Příboře bylo dalším mezníkem v novodobé historii SMO. Z důvodů zvolení hejtmanem Ostravského kraje se Ing. Tošenovský vzdal funkce předsedy SMO ČR a na toto místo byl zvolen primátor města Hradec Králové Ing. Oldřich Vlasák. Jeho slovo předsedy upozorňuje na hlavní úkoly Svazu v nastávajícím období.
Platy zaměstnanců obcí
Mgr. Josef Vedral se ve svém článku vrací k problematice platů obecních zaměstnaců, tentokrát z pohledu strážníků obecní policie a jejich nároku na 25% příplatek. Uvedený příplatek strážníkům podle jeho rozboru přísluší, jsou-li tito strážníci součástí obecního úřadu.
Před VII. Sněmem SMO
Redakční článek se zaobírá současnými přípravami VII. Sněmu SMO, který se bude konat koncem května. Ustavením krajských orgánů samosprávy nastává nová situace, kdy je třeba ujasnit postavení Svazu měst a obcí a odpovědět na řadu otázek. Nosných devět tezí připravilo k diskuzi vedení Svazu na řadu krajských setkání, která v současné době probíhají ve všech krajských městech.
Mapy přání
Na podzim loňského roku zpracovalo Ministerstvo vnitra návrh, který se nazýval první věcná i časová představa II. fáze reformy územní veřejné správy. V současné době dostaly všechny obce materiál, který má být druhým postupovým krokem na této cestě. O modelování správních obvodů obcí s pověřením III. stupně píše Ing. Antonín Eliáš včetně úvahy o dalším možném postupu.
Zprávy Ministerstva financí
Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány okresních úřadů, obcí a krajů vychází v druhém čísle a přináší celkem třináct informací, z nichž čtyři časopis přetiskuje. Jedná se o informaci k druhovému třídění daňových příjmů k položkám rozpočtové skladby. Dále jde o seznámení s postupem při hrazení nákladů vzniklých obecnímu úřadu při přijetí nalezené věci. Popisuje se rovněž kontrolní činnost okresních úřadů a uveřejněno je i stanovisko k pojmu schválený rozpočet v územně členěném statutárním městě.
Jaké bude financování krajů?
Spolu se vznikem krajů a dalším postupem reformy veřejné správy se zvyšuje význam územních rozpočtů. Decentralizace pravomocí přináší na územní orgány vyšší odpovědnost, která se musí opírat o nástroje, nezbytné k plnění nových úkolů. Zastupitelským i výkonným orgánům nových krajů však chybí základní nástroj -– vlastní finanční zdroje. Úvahy o možných proporcích budoucích územních rozpočtů publikuje Ing. Luděk Tesař.
Přístup Fondu musí být aktivní
Rozhovor s ředitelkou Státního fondu životního prostředí Ing. Radkou Bučilovou. Hlavní pozornost je věnována novému přístupu Státního fondu k žadatelům. Vedle pasivního hodnocení žádostí se připravuje monitorování situace a stanovení priorit životního prostředí v jednotlivých lokalitách. Na jejich základech bude navrhován přístup i řešení otázek v jednotlivých oblastech. Rozhovor je doplněn přehledem krajských pracovišť Fondu.
Nové energetické zákony
Prvního ledna nabyly účinnosti nové zákony v energetice. Obsah i cíle obou zákonů představuje redakční článek. Jedná se o zákon o hospodaření s energií a zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích.
Modernizace, která město moc nestojí
Hlavním problémem obecních rozpočtů jsou stále narůstající provozní výdaje. Téměř každá větší obec má na svém území centrální výtopnu. Modernizaci takového zařízení a zároveň úsporu energie lze dosáhnout metodou energetického kontraktingu, která město nic nestojí a splácení investic se provádí platbami odběratelů na základě dlouhodobých smluv. Konkrétní řešení se realizovalo např. ve městě Odolena Voda.
Vzorové projekty
Vzorové projekty energetických úspor představuje prezentace realizovaných akcí. V seriálu se uvádí nízkoenergetický bytový dům v Budyni nad Ohří, komplexní energetické řešení školy v obce Srní na okrese Klatovy a plynofikace tepelné soustavy v sídlišti města Budišov nad Budišovkou.
Grantová schémata
Praktickým nástrojem implementace projektů Phare jsou grantová schémata, které představuje Ing. Nováková a RNDr. Ryšlavý z Centra pro regionální rozvoj České republiky. Vedle charakteristiky a popisu všech fází je uváděn přehled jednotlivých etap realizace grantového projektu včetně seznamu povinných součástí tendrové dokumentace. Článek obsahuje i kontakty a informační zdroje na CRR ČR.
Sektorová analýza
Ratingová agentura CRA Rating Agency prezentovala počátkem roku sektorovou analýzu hospodaření měst v České republice. V článku své analytičky Ing. Martiny Hábové je podrobný popis uvedené analýzy včetně základních údajích o sektoru městských financí, které se uvádí jak v přehledných souhrnných tabulkách, tak v přehledu o jednotlivých městech. Vedle analýzy příjmů a výdajů je hodnocena i dluhová služba a stanoven potenciál nezávislosti a rozvoje.
K zadluženosti obcí
Krátké redakční zamyšlení dokresluje podrobný materiál o zadluženosti z minulého čísla. Průměrný dluh připadající na jednu obec i na jednoho občana ve většině obcí nevede k závěru, že by bylo nutné připravovat celoplošné státní regulační mechanizmy ve vztahu k obcím. Decentralizace finančních zdrojů a posílení příjmů obcí by problém jejich zadlužování řešilo mnohem efektivněji.
Podvojné účtování malých obcí
Ing. Olga Hanzlová a Alena Kupská vydaly publikaci o podvojném účtování malých obcí. ty jsou povinny takto účtovat od 1. ledna 2001 a v mnoha případech se tomuto opatření brání. V článku jsou uvedeny základní kroky, nezbytné k přechodu na podvojné účetnictví. Podrobně je uváděno, na který účet budou zaúčtovány jednotlivé údaje podle knih jednoduchého účetnictví.
Odpovědi na dotazy
Praktické problémy financování obcí, měst, okresních úřadů i krajů řeší odpovědi na dotazy čtenářů. Například -– čím jménem příspěvková organizace uzavírá nájemní smlouvy. Další dotaz se týká vlastnictví kina bývalého Československého státního filmu. Odpovídá se i na dotaz o zřizovací listině příspěvkové organizace a její možnosti odepisovat majetek, dále jak se má podle rozpočtových pravidel postupovat při rozpisu přebytku hospodaření, či zda je možné přispívat z rozpočtu obce na stravenky členům zastupitelstva.
Program SAPARD
Projednávání, schvalování a vybraná opatření programu SAPARD jsou představena ve stručném článku, který je orientován zejména na opatření v rámci podpory rozvoje venkova. Opatření na podporu rozvoje zemědělství jsou uváděna jen ve výčtu, přičemž časopis přináší podrobný výklad celé problematiky v rámci publikace Věstníku Ministerstva pro místní rozvoj.
Státní fond rozvoje bydlení
Zákon o Státním fondu rozvoje bydlení stanoví jeho základní zaměření, principy financování i použití jeho prostředků. V článku jsou popsána základní východiska pro použití zdrojů Fondu a pro jednotlivé obce je proveden výklad prováděcího nařízení vlády, které upravuje rozsah i podmínky poskytování dotací na výstavbu nájemních bytů. Materiál je doložen aktuálními údaji o vývoji zahájených a dokončených bytů.
Územní samospráva v Estonsku
Vývoj, uspořádání a financování veřejné správy v Estonsku popisuje ve svém článku Ing. Věra Kameníčková. je provedena charakteristika vývoje do roku 1994 a poté, zejména s ohledem na novou legislativu. Autorka se zabývá hlavními funkcemi obcí, jejich rozpočtovými příjmy a úlohou státních dotací. Samostatná pozornost je věnována sdružování obcí a úkolům jednotlivých svazů obcí a měst.
Bytová výstavba v Evropě
Porovnání bytového fondu evropských zemí v devadesátých letech provádí ve svém článku Dr. Alois Andrle. Materiál doložený tabulkami a grafy je zaměřen na bytovou výstavbu a její charakteristiku, vybavenost obyvatelstva jednotlivých zemí bytovým fondem a na intenzitu výstavby v roce 1998. Porovnávány jsou údaje většiny evropských zemí, v grafické části též USA. Česká republika je v tomto srovnání mírně pod evropským průměrem.