Přední strana obálky 1/2001 (67 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 1/2001

Kraje -- rok první
Koncem prosince se konala ustavující zasedání ve všech nových krajích. Byli zvoleni hejtmani, jejich zástupci a ustaveny krajské orgány. Představitelé krajů se však potýkají s řadou potíží. Některé jsou pochopitelné a rychle se vyřeší. Pro plnění základních funkcí krajské samosprávy však nové orgány nemají to nejdůležitější -– finanční prostředky. Vyplývá to z ankety, kterou redakce oslovila všechny nové hejtmany, které zároveň představuje. Článek je doplněn několika tabulkami, které dokumentují demografické, ekonomické a politické údaje o jednotlivých krajích.
Slovo předsedy
Tradiční sloupek, ve kterém hovoří předseda Svazu měst a obcí ČR Ing. Evžen Tošenovský. Tentokrát předseda zdůvodňuje své osobní postavení v čele Svazu, neboť je od voleb novým hejtmanem na Ostravsku. Označuje letošní rok za kritický, protože půjde o finance, bude se připravovat rozpočet v nových podmínkách. Skončilo přerozdělování prostředků prostřednictvím okresů. Zůstává otevřená otázka přesunu pravomocí na pověřená města, která by měla vykonávat státní správu v rozsahu dnešních okresních úřadů.
První zkušenosti
Dnem voleb do zastupitelstev krajů nabyly účinnosti nové zákony, kterými se postupně naplňuje reforma veřejné správy. Snad nejsložitější procesy se odehrávají na úrovni krajů, které jsou zcela novým prvkem v soustavě územních orgánů. Mění se postavení okresů a způsob financování místní správy. První zkušenosti s novou legislativou vyhodnotil Svaz měst a obcí a připravil návrh nocely zákona o obcích, která by měla napravit základní nepřesnosti nové právní úpravy.
Nové rozpočty obcí a jejich zadluženost
Pokračující reforma veřejné správy přinesla řadu změn, které se projeví také v rozpočtech měst a obcí. V převážné většině to budou změny pozitivní, které přinesou zvýšení příjmů pro téměř osmdesát procent obcí. Dochází také k podstatným změnám v uspořádání finančních toků ze státního rozpočtu do rozpočtu obcí. Ing. Luděk Tesař se ve svém článku zabývá vlivem nového pojetí financování obcí na jejich zadluženost. Uvádí vývoj zadluženosti a vliv nového rozpočtového určení výnosů daní na rizikovou zadluženost.
Zprávy Ministerstva financí
Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány okresních úřadů, obcí a krajů přináší sedmnáct nových stanovisek k nejrůznějším problémům. V časopise je publikována problematika postavení dosavadních rozpočtových organizací a změny v poskytování údajů z katastru nemovitostí. Dále se rozebírá lhůta pro zápis organizací územních samosprávných celků do obchodního rejstříku. Pozornost se věnuje schvalování rozpočtových opatření obce a otázkám závodního stravování v obci.
Finanční toky do místních rozpočtů
Od počátku letošního roku působí v oblasti financování místních rozpočtů celá řada nových skutečností. Nabyly účinnosti nové zákony, změnilo se postavení okresních úřadů a začínají působit nové kraje. Celý řetěz změn vyžaduje, aby se pro rok 2001 vysvětlil způsob převádění peněžních prostředků ze státního rozpočtu do rozpočtů samosprávy (obcí a krajů) a do rozpočtů okresních úřadů. Finanční toky tak nabývají některých specifických podob, které by měly místní orgány znát.
Jakou regionální politiku potřebujeme
Příspěvek RNDr. Jiřího Blažka se zabývá některými problémy spojenými s přípravou ČR na realizaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU, zejména v oblasti programových dokumentů, implementačních struktur a příslušných školících programů. Důvody proč se zabývat regionální politikou jsou nejméně dva. Především je to dramatický růst nezaměstnanosti v regioneach a dále ambice ČR vstoupit do EU.
Reforma státní správy v Praze
Koncem loňského roku schválilo pražské zastupitelstvo nový Statut hlavního města Prahy, který nabude účinnosti 1. července 2001. Tato vyhláška upravuje především rozdělení výkonu státní správy mezi město, tedy magistrát, a jeho městské části, úřady městských částí. Tento dokument byl bohužel schválen v podobě, která nesplňuje požadavky na státní správu pro občany, říká ve svém článku Mgr. Josef Vedral.
Energetický kontrakting
Nový způsob financování energetických projektů obcí prezentuje Ing. Ladislav Mlýnek ze společnosti HARPEN ČR, s. r. o. Energetický kontrakting (EC) je velmi výhodná metoda, která předpokládá uzavření dlouhodobých kupních smluv s odběrateli tepla, dlouhodobý pronájem soustavy centrálního zásobování, provedení a financování rekonstrukce soustavy investorskou organizací a její splácení platbou za odebrané teplo.
Vzorové projekty energetických úspor
V rámci demonstrašních projektů České energetické agentury jsou prezentovány realizace zateplení panelového domu v Bohumíně, rekonstrukce krytého bazénu v Jičíně a převod z parovodního na teplovodní vytápění v rámci optimalizace zásobování sídlištních celků v Dobříši.
Bez pomoci obcí by to nešlo
Rozhovor s předsedkyní Českého statistického úřadu doc.Ing. Marií Bohatou je zaměřen na připravované sčítání lidu, bytů a domů, které se uskuteční 1. března 2001. Otázky jsou zaměřeny především na roli obcí, které se podílejí na výběru sčítacích komisařů, distribuci tiskopisů i na jejich případném podílu při přebírání vyplněných dotazníků od občanů. Důležité je seznámit všechny občany s termíny i jmény příslušných komisařů.
Odpovědi na dotazy
Praktické problémy financování obcí, měst a okresních úřadů v dotazech a odpovědích. Celkem sedm dotazů se týká např. účtování školních zájezdů, metodiky účtování v malých obcích, předpisů o stravování ve školních jídelnách, rozdělování hospodářských výsledků za rok 2000 a postupu obce při výkonu funkce veřejného opatrovníka. Poslední dotaz se týká používání bankovních účtů obce.
Změny v organizacích zřizovaných samosprávou
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů , řeší mj. zcela nově také majetkové a finanční postavení všech dosavadních rozpočtových a příspěvkových organizací a s nimi také těch zařízení obcí, které dosud měly povahu zálohové organizace. Ve svém článku se JUDr. Miloslav Melion zabývá majetkovými a finančními otázkami právě v návaznosti na nová rozpočtová pravidla.
Financování samosprávy v Maďarsku
V Maďarsku jsou veřejné finance podle působnosti a získávaných finančních zdrojů rozděleny do čtyř samostatných okruhů. Patří sem státní rozpočet, systém sociálního zabezpečení, oddělené fondy a místní rozpočty. Všechny čtyři kategorie jsou relativně nezávislé, disponují příjmy a realizují vlastní výdaje. Ing. Věra Kameníčková ve svém článku rozebírá jednotlivé kategorie, především však oblast místní samosprávy.
Podmínky soutěže Vesnice roku 2001
Cílem soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na vývoji svého domova, zveřejnit pestrost a rozmanitost místních programů obnovy a prokázat široké veřejnosti význam venkovského osídlení a krajiny pro celou společnost. V redakčním článku jsou publikovány základní principy soutěže Vesnice roku 2001, která se v těchto dnech vyhlašuje.
Neradostné vyhlídky
Program obnovy venkova je jediným komplexním dokumentem, který podporuje venkovské osídlení všestranně. Venkov trpí nejenom značnou zanedbaností a nízkou vybaveností v oblasti technické infrastruktury. Musí řešit dopravní obslužnost, změny v rozsahu zemědělské výroby i dopady do krajiny a životního prostředí. Prostředky vyčleněné státním rozpočtem na rok 2001 na podporu Programu obnovy venkova jsou ve srovnání s minulým rokem podstatně sníženy.
Bytová výstavba v krajích
Při sledování bytové výstavby v České republice zůstával územní aspekt v pozadí pozornosti. Nové krajské samosprávy však budou mít s bytovou výstavbou problémy velmi podobné problémům celostátním. Doc. Alois Andrle ve svém článku dokumentuje vývoj bytové výstavby v rozdělení podle krajů. V tabulkových přehledech dokládá strukturu i intenzitu bytové výstavby v jednotlivých krajích včetně grafických příloh.
Váha regionů rok od roku stoupá
V Brně se počátkem ledna uskutečnil mezinárodní veletrh GO 2001 a REGIONTOUR 2001, což jsou tradiční akce zaměřené na rozvoj cestovního ruchu. Redakční článek upozorňuje na hlavní události zaznamenané na veletrzích.
Od Znojma až po Hradiště
Vinařství významně ovlivnilo krajinu i kulturu jižní Moravy. První vinice zde byly vysazeny již koncem roku 280 n. l. Dnes je v této oblasti přes 17 tisíc registrovaných pěstitelů révy vinné. Hospodaří na vinicích o výměře 11 tisíc hektarů. Celkem 350 vesnic na jižní Moravě nese označení "vinařská obec". Zde se zrodil projekt Moravské vinařské stezky, který přibližuje tento kraj památek a vína účastníkům cestovního ruchu.
Financování je řešitelné
V rozhovoru s generálním ředitelem Stavby silnic a železnic, a. s., Ing. Bořivojem Kačenou je čtenář seznámen s programem METP, který zajistí financování a dlouhodobou údržbu městských komunikací. Podstata spočívá v tom, že dodavatel přichází s nabídkou prací včetně zajištění způsobu financování. Po provedení dodávky zaplatí město pouze část celkové hodnoty a zbytek postupně splácí v dalších až patnácti letech.
Dlouhodobý vztah založený na vzájemné důvěře
Komunální sféra je strategickým partnerem České spořitelny, a. s. Dokumentuje to rozhovor s členem představenstva Gernotem Mittendorferem a ředitelem odboru komunálního financování Milanem Haškem.
Příloha: Veřejná správa online č. 1/2001
Tato pravidelná příloha na 32 stranách přináší informace z oblasti informačních technologií a Internetu. První číslo letošního ročníku je zaměřeno na přípravu konference Internet ve státní správě a samosprávě, která se koná v Hradci Králové ve dnech 26.--27. března 2001.