Přední strana obálky 5/2000 (69 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 5/2000

Vesnice roku 2000
Pětistránkové zpravodajství o soutěži Vesnice roku 2000 přináší základní údaje o soutěži, přehlednou mapu s vyznačením soutěžících i vítězných obcí a seznam všech oceněných obcí zlatou, bílou, modrou a zelenou stuhou. Součástí materiálu je představení všech regionálních vítězných obcí fotografií, základními faktografickými údaji, charakteristikou a stručným popisem. Vítězem celostátního kola soutěže se stala obec Sloup (okres Blansko), na druhém místě se umístila obec Sebranice (okres Svitavy) a na třetím místě jsou shodně obec Chelčice (okres Strakonice) a Stonava (okres Karviná).
Slovo předsedy
Tradiční stanovisko předsedy Svazu měst a obcí ČR k aktuálním otázkám místní správy. Ing. Evžen Tošenovský se vyjadřuje k volbám do zastupitelstev krajů. Začíná tak další etapa reformy veřejné správy. Nové zákony o obcích, o okresních úřadech, o krajích i o hlavním městě Praze vytváří rámec pro další rozvoj měst a obcí. Velkou změnou je i zákon o rozpočtovém určení výnosu některých daní do územních rozpočtů. Obce by měly být respektovány při dopracování II. fáze územní reformy, kdy se budou rozdělovat kompetence okresních úřadů.
Rozpočty obcí v roce 2001
Rozhovor s Ing. Ivanem Černým, předsedou finanční komise Svazu měst a obcí je zaměřen na přípravu rozpočtu v roce 2001. Úroveň rozpočtu může být ovlivněna novelou zákona o rozpočtovém určení výnosu daní. Finanční komise také projednávala návrh na úpravu členských příspěvků, které by po schválení Sněmem SMO měly být tvořeny základním poplatkem, stejným pro všechny obce a podílem závislým na počtu obyvatel obce.
Volby s premiérou
Těsně před uzávěrkou byly zveřejněny výsledky voleb do zastupitelstev v krajích. Snad největším překvapením byla nízká účast voličů -– 32 %. Do třinácti zastupitelstev kandidovalo téměř osm tisíc kandidátů prostřednictvím 41 politických uskupení. Zvoleno bylo 675 zastupitelů, přičemž největší počet získali představitelé parlamentních stran -- ODS (185), čtyřkoalice (171), KSČM (161) a ČSSD (111).
Zprávy Ministerstva financí
Tradiční informace Ministerstva financí pro finanční orgány okresních úřadů a obcí v pátém letošním čísle přináší výtah ze Zpráv č.4, které obsahovaly celkem čtrnáct stanovisek. Publikována je instrukce, která upravuje financování voleb. Dále je osvětlena problematika rozpočtových pravidel s přihlédnutím na příspěvkové organizace obce. S ohledem na novou legislativu se nadále nebudou poskytovat náhrady za užívání nemovitostí organizační složkou státu jiné složce, která s uvedenou nemovitostí hospodaří.
Jaké budou daňové příjmy obcí?
Nová predikce daňových výnosů na rok 2001 je základem článku Ing. Luďka Tesaře, který na základě předpokládaných daňových příjmů odvozuje očekávané příjmy obcí. Predikce sdílených daňových příjmů je publikována v rozdělení podle velikostních skupin obcí a podle jednotlivých daní. Součástí materiálu je přehled změn daňových příjmů obcí podle nového zákona o rozpočtovém určení daní po jednotlivých okresech.
Rozpočtové určení daní
Několik poznámek k stávajícímu i novému systému daňových příjmů obcí publikuje Ing. Věra Kameníčková. Provádí hodnocení vývoje příjmů obcí za celé období obecního zřízení v devadesátých letech. Nová kritéria rozdělování respektují pouze jediný faktor rozdílnosti jednotlivých obcí – počet obyvatel a velikost obce. Řada dalších faktorů zůstává opominuta a stanovená kritéria tudíž nerespektují plně specifika našich obcí.
II. fáze reformy
Všechny obce v České republice dostaly k vyjádření zprávu Ministerstva vnitra, která tvoří první věcnou i časovou představu o další fázi územní reformy veřejné správy. Ta po zřízení krajů nastane do dvou let, kdy mají být zrušeny okresní úřady. Nahradit je mají pověřené úřady III. stupně. Diskuze o určení míst těchto pověřených úřadů, stanovení jejich správních obvodů i přesun kompetencí do jejich působnosti je předmětem ankety, která se otiskuje v tomto titulu.
Rozhodující slovo budou mít obce
Nad záměry II. fáze územní reformy veřejné správy se zamýšlí redakční článek, který navazuje na všenárodní diskuzi k uvedené problematice. Redakce charakterizuje materiál připravený Ministerstvem vnitra a cituje některá stanoviska odborníků i návrhy starostů. Součástí materiálu je i rozhovor s náměstkyní ministra vnitra prof. Yvonne Streckovou, která uvádí, že rozhodující slovo při formulování závěrečného návrhu budou mít obce.
Rozbor potenciálu projektů EPC
Podstatou projektů EPC je zejména splácení vynaložené investice z budoucích úspor provozních nákladů, které jsou dosaženy realizací konkrétních opatření u zákazníka. Miroslav Votápek dokumentuje některé příklady realizovaných projektů a charakterizuje hlavní dodavatelské firmy z této oblasti v České republice. Zmíněna je i role Státního programu na podporu úspor energie, který zabezpečuje Česká energetická agentura.
Etický kodex zaměstnance
Ministerstvo vnitra má za úkol zpracovat návrh etického kodexu zaměstnance ve veřejné správě. Předkládá se proto k veřejné diskuzi materiál, obsahující východiska zpracovatele i možnosti přístupu k této závažné listině. Předložený návrh obsahuje celkem 11 zásadních bodů, které by měl ve své činnosti respektovat pracovník veřejné správy.
Bílovec umí
Redakce se vrací k článku publikovaném přede dvěma lety, kdy po volbách v tomto bývalém okresním městě přišlo zastupitelstvo s programem poměrně rozsáhlé výstavby bytů. V současné době hodnotí dosažené záměry a další akce provedené v rámci rozvoje města. Součástí materiálu je i vyjádření k II. fázi územní reformy veřejné správy. Starostka města Ing. Sylva Kováčiková se podivuje nad skutečností, že Bílovec nebyl zařazen mezi pověřené obce.
Územní aspekty druhé fáze reformy
Článek Ing. Tomáše Osičky popisuje současné územní členění orgánů veřejné správy a zapojuje se do diskuze o reformě. Jádro článku tvoří porovnání územních obvodů finančních úřadů a nově navrhovaných obvodů obcí pověřených výkonem státní správy. Za efektivní řešení se považuje přístup, který by navrhnul takové okrsky, aby se nemuselo měnit zařazení obcí k finančnímu úřadu. Struktura úřadů by se měla zprůhlednit, nikoliv komplikovat další vrstvou tzv. pověřených úřadů.
Vzorové projekty energetických úspor
V seriálu demonstračních projektů energetických úspor jsou představeny realizované záměry při výstavbě nízkoenergetického domu v Brně, racionalizace tepelného hospodářství v budově radnice v Ostravě a modernizace tepelné sítě na sídlišti v Rožnově pod Radhoštěm.
Životní cyklus projektu
Využívání finančních prostředků Evropské unie se řídí procedurami, které je nutno v celém rozsahu zvládnout. V jednotlivých fázích se tyto procedury řídí příslušnými směrnicemi EU. RNDr. Ivo Ryšlavý popisuje schéma životního cyklu projektu od programovací fáze, přes realizaci až po fázi dokončení a vyhodnocení. Odkazuje na jednotlivé instituce, které se podílejí na vývojových fázích projektu a uvádí kontakt na Implementační agenturu regionálních programů.
Dopravní obslužnost
S návrhem rozpočtu na příští rok je znovu na stole problematika dopravní obslužnosti. Redakční článek popisuje zvláštnosti dotační politiky v dopravě, kdy se zavádí dotace na krytí ztráty dopravců rovněž pro železniční přepravu. Materiál uvádí návrh rozdělení dotačních prostředků na rok 2001 pro jednotlivé okresy v členění na železniční a autobusovou přepravu včetně srovnání s rokem 2000.
Podpora podnikání a daňové příjmy
Nový zákon o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům zásadně změnil daňové příjmy jednotlivých obcí. Trvá přitom záměr novelizovat tuto právní úpravu s cílem zvýšit motivaci obcí na podpoře podnikání ve svém území. V tomto smyslu se zvažuje několik možností, jak zainteresovat příjmy obcí na odvody daní podnikajících osob v dané obci. Určité pracovní varianty možných přístupů uvádí ve svém článku JUDr. Antonín Eliáš.
Účetní uzávěrka obcí za rok 2000
Blížící se konec roku vždy účetní pracovníky přiměje, aby zaměřili svou pozornost na závěrečné práce spojené s účetní závěrkou. Ing. Danuše Prokůpková ve svém článku popisuje schéma účetních prací v intervalu jednoho roku a zaměřuje se na letošní rok, kdy je třeba zejména u malých obcí připravit přechod na podvojné účtování. Účetní závěrka bude zpracována se zvláštním zřetelem na sestavení převodového můstku. Uvádí se jeho schéma -– formální náležitosti, obsah, tvorba.
Odpovědi na dotazy
Praktické problémy financování obcí, měst a okresních úřadů odeznívají v dotazech čtenářů, na které odpovídají odborníci. Tentokrát se otázky týkají způsobu účtování investic pro případ financování z úvěru i z vlastních zdrojů. Další odpovědi směřují k vysvětlení nových pojmů v souvislosti s řadou zákonů, přijatých v rámci reformy veřejné správy.
Převod státních pozemků obcím
Ing. Josef Miškovský, předseda výkonného výboru Pozemkového fondu ČR popisuje pokyny pro obce v souvislosti s převodem pozemků státu do jejich vlastnictví. Pozemek, který je v katastru obce musí pro takový převod splňovat řadu požadavků, které mají vyhovovat zákonu č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby. K postupu obcí jsou vydány metodické pokyny, které všem obcím objasní územní pracoviště Pozemkového fondu. Jejich seznam je publikován.
Strategie pro Prahu
V květnu schválilo zastupitelstvo hlavního města Prahy strategický plán, která je základem jejího dalšího rozvoje. Obsáhlý dokument je členěn na několik kapitol, přičemž redakční článek se soustřeďuje na otázky řízení a správy města. Popisuje silné a slabé stránky v této oblasti a upozorňuje na příležitosti dalšího rozvoje i aspekty, které tento rozvoj ohrožují. Vedle mapy administrativně správního rozdělení jsou uvedeny i tři hlavní strategické cíle v této oblasti rozvoje Prahy.
Obce a regiony v Dánsku
Dánsko je malým unitárním státem, kde žije 5,3 milionu obyvatel. Jsou zde tři úrovně veřejné správy -– ústřední vláda, regionální a obecní samospráva. V článku Ing. Věry Kameníčkové se popisuje rozdělení kompetencí mezi jednotlivé úrovně veřejné správy se zaměřením na samosprávu. V druhé části se autorka věnuje financování místní správy z hlediska koordinace veřejných rozpočtů. Pozornost zaměřila na daňové příjmy, dotace a půjčky.
Program obnovy venkova
Program obnovy venkova je dlouhodobým strategickým programem venkovského osídlení. Stát podporuje tento program řadou dotačních titulů, které využívají zejména malé obce. Způsob podávání žádostí v roce 2001 prezentuje 1. náměstek ministra pro místní rozvoj Dr. Jiří Durčok.
Podpora bydlení v Rakousku
S pomocí veřejných prostředků se v Rakousku staví 60 % bytů. Systém podpor se liší podle jednotlivých spolkových zemí. V zásadě však žadatel musí splňovat obecné předpoklady a vedle toho může využívat řadu dalších možností. Podpory jsou v podstatě rozděleny do dvou typů: objektové a subjektové. Jak uvádí ve svém článku Ing. Jaroslav Pokorný, slouží objektová podpora přímo k financování stavebních opatření a k uchazeči se dostává zprostředkovaně. Subjektové podpory se proplácejí přímo nájemníkovi nebo uživateli bytu.
Vnitřní stěhování
Vnitřní stěhování definuje doc. Alois Andrle ve svém článku jako změnu obce trvalého bydliště stěhováním na území České republiky. Pokles vnitřního stěhování od roku 1996 souvisí s poklesem bytové výstavby a růstem nezaměstnanosti. Ve srovnání s předchozími lety jde o pokles o 9 %. S rostoucí vzdáleností migrace se zvyšoval podíl stěhování z důvodů změny pracoviště.
Veřejná správa online
Parlament přijal v září nový zákon o informačních systémech veřejné správy (č. 365/2000 Sb.). Tímto zákonem se zřizuje Úřad pro veřejné informační sysémy a dále se vymezují základní pojmy této oblasti. Právní úprava se týká rovněž obcí, které se řadí mezi správce informačních systémů veřejné správy.
Zveřejňování osobních údajů obcemi
V návaznosti na roli Úřadu pro ochranu osobních údajů (UOOU) dostala redakce řadu dotazů k problematice zveřejňování osobních údajů obcemi. Odpovědi na tyto dotazy zpracoval ředitel UOOU JUDr. Karel Neuwirt.
Veřejné knihovny a internet
Jedna z cest jak přiblížit internet a jeho služby co nejširší veřejnosti je možnost jeho využití ve veřejných knihovnách. Stát podporuje v rámci svých programů zavádění internetu do knihoven prostřednictvím dvou programů. Ministerstvo kultury dotuje grantový program RISK -– rozvoj informačních služeb knihoven. Zavedení internetu na venkově je také možné pomocí dotačních titulů Programu obnovy venkova, který je v gesci Ministerstva pro místní rozvoj.
Přílohy č. 5/2000
1. Informační příručka o programech podpor navržených Ministerstvem pro místní rozvoj na rok 2001
2. Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů enrgie na rok 2001
3. Úspory energie -– příručka nejenom pro pracovníky komunální sféry
4. Cestovní ruch 3 -– zpravodaj České centrály cestovního ruchu