Přední strana obálky 4/2000 (44 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 4/2000

Ministerstvo pro místní rozvoj
Základní kompetence Ministerstva pro místní rozvoj a rozdělení působnosti do úseků jednotlivých náměstků a vrchních ředitelů. Na barevné dvoustraně jsou fotografie hlavních představitelů ministerstva a základní kontaktní údaje. Vedle hlavních odborů a oddělení jsou zde uvedeny také jednotlivé podřízené organizace rezortu v zařazení do působnosti jednotlivých náměstků. Stručně jsou charakterizovány Centrum pro regionální rozvoj, Česká centrála cestovního ruchu, Ústav územního rozvoje a další instituce.
MMR nepřipouští omezení svých programů
Česká vláda na jaře letošního roku stanovila – vedle vzdělávání – svými prioritami regionální rozvoj a evropskou integraci. Obě oblasti patří do působnosti Ministerstva pro místní rozvoj. Tiskový mluvčí Bohuslav Plchot informuje o cestách ministra pro místní rozvoj, který usiluje o zvýšení prostředků do rozpočtu s cílem plnit vládní prohlášení.
Radikální snížení dotací
Návrh státního rozpočtu ve svém prvním znění kompenzuje přírustky výnosů daní, které půjdou do rozpočtů obcí radikálním snížením dotací na žáka, na lůžka v domovech důchodců a sociálních i zdravotnických zařízeních. Takový postup ostře odmítá finanční komise SMO ČR.
Nové zákony -- nové odměny
Nové zákony, které byly schváleny v rámci reformy veřejné správy (o obcích, o okresních úřadech, o krajích) zmocňují vládu k vydání nařízení o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev. Některé údaje z připravené právní předlohy časopis publikuje včetně tabulek odměn pro členy pro zastupitelstev obcí, městských částí, hlavního města a zejména krajů.
II. fáze územní reformy
V současné době se v rámci přípravy II. fáze reformy územní veřejné správy hodně hovoří o ukončení činnosti okresních úřadů. Ministerstvo vnitra připravilo materiál, který navrhuje přesun působností na vybraná města po ukončení činnosti OkÚ a zároveň stanoví jejich správní obvody. Tento materiál je dáván do všeobecné diskuze. Předpokládá se, že ve třinácti krajích vznikne 179 měst s půsoností tzv. III. stupně. Materiál je nazýván matematickým modelem, jenž však nerespektuje stávající uspořádání.
Reforma a finance okresních úřadů
Reformou veřejné správy dochází k zásadním změnám postavení okresních úřadů. Ty mají své výjimečné postavení nejenom jako územní orgány státní správy s všeobecnou působností, ale také proto, že působí jako zřizovatelé či zakladatelé jiných státních právnických osob. Toto postavení se promítá i do financování okresních úřadů. Dr. Miloslav Melion upozorňuje na změny, které nastanou přijetím zákonů o rozpočtových pravidlech a o majetku České republiky.
Zprávy Ministerstva financí
Tradiční informace Ministerstva financí pro finanční orgány okresních úřadů a obcí ve čtvrtém letošním čísle přináší čtyři stanoviska a jedno upozornění. Pro čtenáře časopisu je publikována problematika majetku v trvalém užívání tělovýchovné jednoty, dále otázky související se zálohovanými zařízeními obce a informace o smluvní pokutě a úroku z prodlení. Samostatnou informací je sdělení o provozování tombot. Zvláštní upozornění se týká změn účetnictví v souvislosti s reformou veřejné správy.
Zákon o rozpočtovém určení bude novelizován
Co je potřebné vědět při přípravě rozpočtu na rok 2001 píše Ing. Luděk Tesař. Podstatou článku je predikce daňových výnosů na příští rok a od toho se odvíjející metodika výpočtu pravděpodobných daňových příjmů jednotlivých obcí. Materiál doplněný schematem a pomocnou tabulkou je instruktivní pro každou obec. S ohledem na motivaci obcí pro ovlivnění svého rozpočtu se zvažuje novelizace zákona, která bude provedena v příštím roce.
Změny rozpočtového určení daní
v kontextu fiskální decentralizace v devadesátých letech v České republice komentuje doc. Jitka Peková z Vysoké školy ekonomické v Praze. Na řadě příkladů a tabulkových srovnání je zdůrazněna role daňových příjmů pro finanční soběstačnost a samostatnost obcí. Ve světle uvedeného srovnání je komentováno nové rozpočtové určení daní.
Kontrasty daňového určení
Redakční článek reaguje na nový zákon o rozpočtovém určení výnosů některých daní do rozpočtů územní samosprávy. Na příkladech měst Hluboká nad Vltavou v okrese České Budějovice a Štramberk v okrese Nový Jičín ukazuje zcela rozdílné dopady. Je nepochybné, že zvýšení výnosů v dosud chudších oblastech bude provedeno na úkor obcí, které dosud měly vysoké daňové výnosy. Potvrzuje to skutečnost, že nový zákon postrádá motivující prvky podpory podnikání ze strany obcí.
Příklady úspěšných projektů EPC
Rostoucí provozní náklady trápí většinu měst a obcí. Náročnost vyplývá z vysoké ceně energií. Proto se vyplácí realizovat rekonstrukce a modernizace energetického hospodářství v obci pomocí metody EPC, kdy investiční náklady hradí firma, která rekonstrukci provádí a náklady kryje z úspor dosažených projektem. Příkalady takových projektů v komunální sféře uvádí ve svém seriálu Miroslav Votápek.
Vzorové projekty energetických úspor
Příklady energeticky vědomé modernizace bytového fondu v Orlové, rekonstrukce topné soustavy v základní škole v Jindřichově Hradci a instalace kogenerační jednotky v lázních Ostrožská Nová Ves dokumentují další z řady vzorových projektů energetických úspor, realizovaných za pomoci Státního programu podpory energetických úspor.
Centrum pro regionální rozvoj
při Ministerstvu pro místní rozvoj funguje jako implementační agentura pro regionální programy Phare. Přijetí do Evropské unie bude Českou republiku opravňovat využívat její nástroje regionální politiky. Na tento proces je nutné se připravit a proto bude CRR ČR plnit funkci implementační agentury v rámci programů Phare. O aktuálních úkolech informuje ředitel agentury RNDr. Ivo Ryšlavý.
Úvahy nad některými pohledávkami
Pohledávky jsou majetkem účetní jednotky, kterému v mnoha případech nebývá věnována dostatečná pozornost. Lubomír Pryl ve svém článku upozorňuje na některé přístupy, které je třeba respektovat při upomínání, zveřejňování dlužníků a při vymáhání pohledávky soudní cestou.
Pokles daňových příjmů
Ing. Romana Provazníková se zabývá ve svém článku vlivem nového rozpočtového určení výnosů daní na obce Pardubicka. Modelované odhady příjmů v roce 2000 jsou v mnoha případech nižší než příjmy za rok 1999. Počet obcí v okrese Pardubice, kterých se nové rozpočtové určení dotkne negativně bude vyšší než počet obcí s pozitivním dopadem nového zákona.
Odpovědi na dotazy
Tradiční rubrika řeší praktické problémy financování měst, obcí a okresních úřadů. Tentokrát se odpovídá na otázky jak účtovat pohledávky po lhůtě splatnosti v hospodářské činnosti. Odpověď na příkladech uvádí tři možné způsoby účtování. Navazující dotaz se zabývá tvorbou opravných položek. Další odpověď reaguje na dotaz, zda podle novely zákona je nutné zadávání veřejných zakázek publikovat na internetu. Poslední odpověď se týká novelizace zákoníku práce a souvislosti s odměňováním pracovníků územně samosprávného celku.
Reforma účetnictví veřejných financí
Ing. Danuše Prokůpková se zamýšlí nad průběhem dalších etap reformy účetnictví. Staví se za přizpůsobení dosavadního systému novým podmínkám při bedlivém sledování procesu harmonizace a sjednocování účetnictví ve státech EU. Sféra veřejných financí byla doposud opomíjenou oblastí, která se spíše přizpůsobovala principům podnikatelského účtování.
Několik poznámek o samosprávě v Lotyšsku
Ing. Věra Kameníčková ve svém článku rozebírá některé shodné problémy samosprávy v Lotyšsku s vývojem u nás. Popisuje administrativní reformu šedesátých let i základní zákon z roku 1994, který vymezuje trvalé a dočasné činnosti samosprávy. Zabývá se rozpočtováním i daňovým systémem v Lotyšsku, popisuje základní funkce zastupitelstva i rady včetně kontroly.
Strategický partner -- záruka dlouhodobého rozvoje
Ing. Libor Karásek, zástupce starosty v Uherském Hradišti píše o výběru strategického partnera pro rekonstrukci a provoz tepelného hospodářství města. Strategický partner, společnost MVV EPS převzal odpovědnost za realizaci rekonstrukce a modernizace a zajistil také financování akce.
Suburbanizace velkých měst
Předseda České společnosti pro rozvoj bydlení charakterizuje tendence ve stěhování z velkých měst na venkov a dává je do souvislosti s problematikou výstavby bytů. Materiál je doplněn přehlednými kartogramy.
Příloha -- Veřejná správa online č. 4/2000
Barevná příloha o nových informačních technologiích ve veřejné správě přináší rozhovor s předsedou Úřadu pro ochranu osobních údajů RNDr. Karlem Neuwirtem, popisuje novou doménu Centrální adresa, která podává informace o veřejných zakázkách na internetu a zaznamenává výsledky konference Města na internetu, která se konala v polském Zakopaném. Celkem 16 stran dalších informací.
Rukověť starosty
Mimořádná příloha obsahuje texty nových zákonů, přijatých k realizaci reformy veřejné správy. Zákon o krajích (krajské zřízení), zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákon o podpoře regionálního rozvoje.