Přední strana obálky 3/2000 (44 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 3/2000

Ministerstvo životního prostředí
Základní kompetence Ministerstva životního prostředí a rozdělení působnosti do úseků jednotlivých náměstků. Na barevné dvoustraně jsou fotografie hlavních představitelů ministerstva a základní kontaktní údaje. Vedle hlavních odborů a oddělení jsou zde uvedeny také jednotlivé podřízené organizace rezortu v zařazení do působnosti jednotlivých náměstků. Stručně je charakterizován Státní fond životního prostředí a příslušná pasáž kompetenčního zákona, vymezující působnost Ministerstva životního prostředí.
Vzdělané pracovníky stát potřebuje jako sůl
Novým ministrem pro místní rozvoj byl 26. dubna tr. jmenován Ing. Petr Lachnit, CSc., který redakci odpověděl na některé otázky z oblasti působnosti rezortu. Jedná se zejména o oblast regionální politiky, problematiku obnovy venkova, cestovního ruchu i územního plánování a stavebního řádu. Zvláštní pozornost je věnována bytové politice, Státnímu fondu rozvoje bydlení i programu obnovy panelových domů. Materiál je doplněn stručným životopisem ministra.
Slovo předsedy
Tradiční prostor je věnován stanovisku předsedy Svazu měst a obcí ČR k aktuálním otázkám místní správy. v prvé části se Ing. Tošenovský vyjadřuje k schváleným změnám ve statutu a organizačním řádu SMO, které byly dány do souladu s platným právní řádem. Podařilo se sladit, zejména v jednacím řádu, zájmy malých obcí i větších měst. Dále se předseda SMO vyjadřuje k zákonu o rozpočtovém určení výnosu některých daní do rozpočtů samosprávy a upozorňuje na nutnost sledovat a vyhodnocovat všechny změny, související se vznikem krajských orgánů.
Petice a stanoviska
Reforma veřejné správy byla po celou dobu příprav předmětem velkého zájmu zástupců měst a obcí. V úvodní části šlo především o prosazení sloučeného modelu státní správy a samosprávy v územních orgánech. Po předložení vládních návrhů jednotlivých prováděcích zákonů se spory vedly především kolem podoby zákona o rozpočtovém určení daní. Proti některým tezím zákona o obcích protestují zejména malé obce, podpořené Spolkem pro obnovu venkova. K zákonu o rozpočtovém určení daní zaujalo stanovisko předsednictvo SMO a petice přijala některá shromáždění starostů na okresech (např. Praha-západ).
Způsob rozdělování daní schválen
Snad nejvíce diskutovaný návrh zákona o rozpočtovém určení některých daní územní samosprávě byl koncem května schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. Po řadě náročných jednání byl akceptován kompromisní návrh, který částečně řeší motivační roli obcí při podpoře podnikání. Poslanci rovněž změnili koeficienty velikostních kategorií, které neúnosně snižovaly daňové příjmy malých obcí. Redakční článek vychází z podkladových materiálů Ministerstva finací a dokumentuje přínosy nového pojetí do jednotlivých kategorií obcí včetně dopadů na jejich zadluženost.
O reformě, menšinách a církvích
Horní komora našeho Parlamentu v dubnu projednávala pět základních zákonů, kterými se uvádí do života reforma veřejné správy. Pouze zákon o okresních úřadech byl vrácen s drobnými pozměňovacími návrhy. Přestože senátní výbory zpracovaly řadu připomínek ke všem předloženým zákonům, legislativní proces umožnil zahájení reformy v praxi. Zákony jsou na světě, tím však práce Parlamentu neskončila. Redakce položila několik otázek místopředsedovi Senátu Ivanu Havlíčkovi, který dále hovoří o problematice menšin a o vztahu k církvím.
Zprávy Ministerstva financí
Tradiční informace Ministerstva financí pro finanční orgány okresních úřadů a obcí ve druhém letošním čísle přináší sedm stanovisek. Pro čtenáře časopisu je publikována problematika sdružování obcí -– společné stanovisko Ministerstva financí a Ministerstva vnitra. Dále je zde stanovisko k příspěvkům na stravování starostů obcí, sdělení k aplikaci zákona o správních poplatcích a názor na použití termínovaných vkladů při vázání volných peněžních prostředků okresních úřadů. Další stanoviska se týkají úhrady nákladů na výuku plavání, nového zákona o odpadech a likvidace nadací a nadačních fondů.
Hospodaření obcí v minulém roce
Výsledky hospodaření obcí za minulý rok příjemně překvapily. Přispěly k tomu, že podíl deficitu veřejných rozpočtů na hrubém domácím produktu dosáhl pouze 0,06 %. Celkové zlepšení výsledků hospodaření obcí ovlivnily příjmy, získané z převodu hlasovacích práv a z prodeje akcií distribučních plynárenských a energetických společností. Položka prodeje obecního majetku dosáhla trojnásobného růstu. Ing. Věra Kameníčková ve svém článku však konstatuje, že běžné výdaje vykazují vyšší dynamiku než běžné příjmy, což by mohlo při pokračování tohoto vývoje vést k ohrožení stability obecních rozpočtů.
Koncepce se vyplatila
Úvaly je město s necelými pěti tisíci obyvateli, vzdálené 23 kilometrů od Prahy. V těchto dnech slaví 700 let výročí svého založení. V návaznosti na územní připravenost dokázalo zabezpečit zahraničnímu investorovi pozemky a to vedlo k otevření nové továrny, která zaměstná až 120 pracovníků. Španělská firma Estampaciones Sabadell vyrábí lisované součástky pro automobilový průmysl v celé Evropě. Zastupitelstvu města se podařilo, jak řekl starosta Ing. Ivan Černý, řešit finanční stránku věci, vytvořit nová pracovní místa a oživit celý mikroregion.
Od června platí nové směrnice
Změny v poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí přináší nové Směrnice vydané Ministerstvem životního prostředí s platností od června roku 2000. K této problematice redakce hovořila s Ing. Alešem Vychodilem, ředitelem SFŽP. Změny byly provedeny v návaznosti na schválenou koncepci Státní politiky životního prostředí a promítají jednotlivé priority státní politiky do činnosti fondu. Základní změna administrativního charakteru zjednodušuje celé řízení o žádosti do jednoho kola, čímž se proces urychluje. Ekonomické výsledky SFŽP za loňský rok pozitivně ovlivňují jeho působnost do dalšího období.
Vybrané programy podporované SFŽP
Nová směrnice i její přílohy pro poskytování prostředků ze Státního fondu životního prostředí vymezují pro jednotlivá odvětví opatření, na která bude Fond přijímat žádosti. Redakční materiál vychází z podkladů SFŽP a seznamuje čtenáře se všemi programy, které se dotýkají místní správy. Celkem se prezentuje pro oblast ochrany vod pět programů, pro ochranu ovzduší rovněž pět programů, dva programy pro odvětví péče o přírodu a tři programy z oblasti nakládání s odpady. Tři programy se týkají technologie a výroby. Z široké nabídky podpory využití alternativních zdrojů se uvádí jmenovitě deset vybraných podpůrných programů.
Pro slučování nemáme motivaci
Nový návrh zákona o rozpočtovém určení daní sleduje ekonomickou motivaci obcí k vzájemnému slučování. Na příkladu obce Lomy v okrese Třebíč uvádí její starosta, Ing. Vlastimil Dvořák, že pro slučování obec nemá motivaci. Jejich zkušenosti při sloučení byly spíše negativní.
Dopady dělení daní
Článek autorů Ing. Tomáše Osičky a Ing. Roberta Jahody se věnuje dopadům nového rozpočtového určení daní do místních rozpočtů. Na základě podrobné analýzy dokladuje, jaké budou dopady změn v jednotlivých mikroregionech. Východiskem jsou obvody pověřených úřadů, které v průměru představují region s cca 26 tisíci obyvatel. Výsledky jsou prezentovány na přehledných kartogramech. Zajímavé údaje přináší korelace mezi nezaměstnaností v okresech a změnou daňové výtěžnosti na hlavu při novém rozpočtovém určení. Nejvíce si finančně polepší regiony, které mají vysokou nezaměstnanost.
Záruka financování a splácení projektu
Metoda EPC (Energy Performance Contracting) je jedním z nástrojů, které snižují vysokou investiční náročnost energetických staveb a rekonstrukcí. Podstatou EPC je poskytnutí všech služeb vedoucích ke snížení vysokých nákladů na provoz konkrétních objektů. Firma energetických služeb přitom poskytuje smluvní záruku za finanční výsledek celého projektu, nikoli pouze za technické fungování. Miroslav Votápek popisuje principy smluvního zajištění energetických služeb.
Financování okresních úřadů
Zřízení krajské samosprávy, rušení okresních úřadů, nový zákon o obcích a nové financování signalizuje řadu změn. Okresní úřady mají výjimečné a významné postavení z hlediska svého financování. V redakčním článku se upozorňuje na specifičnost okresních úřadů a potřebu vážně se zabývat novou kapitolou rozpočtu. Výdaje okresních úřadů zasahují do téměř každého odvětví a zejména více než tisíc rozpočtových a příspěvkových organizací, které okresy zřizují zasahuje do velkého spektra potřeb občanů a územních celků.
Okresní úřady -- co bude dál?
Zákon o okresních úřadech, který má být v nejbližších dnech schválen, předpokládá ukončení jejich činnosti do konce roku 2000. Reforma veřejné správy počítá se zrušením okresních úřadů, neřeší však navazující kroky. Proto existuje řada názorů. Na jedné straně volají po rychlém ukončení činnosti dnešních úřadů, na druhé straně odmítají jejich rušení jako nesystémové. Redakce, s cílem zahájit veřejnou rozpravu k uvedené problematice, otiskuje k těmto otázkám článek, doplněný mapovými podklady.
Odpovědi na dotazy
Tradiční rubrika řeší praktické problémy financování měst, obcí a okresních úřadů. Tentokrát se odpovídá na otázky jak účtovat některé operace ve zdravotnické organizaci, zda zdaňovat dotaci na kapitálové investice v podnikatelském subjektu obce a jak vyúčtovat zálohy poskytované v rámci smlouvy o smlouvě budoucí. Další dotazy se týkají účtování výtěžku výherních hracích přístrojů a problematiky inventarizace pohledávek a závazků obce.
Rozpočtové příjmy města Třince
Tomáš Rucki přináší porovnání rozpočtových příjmů města Třince dle jednotlivých položek. V časové řadě od roku 1993 srovnává výtěžnost položek v tomto období s republikovým průměrem. Srovnání může být charakteristickým vodítkem pro města kategorie 30--50 tisíc obyvatel.
Program obnovy venkova do regionů
Program obnovy venkova je hodnocen jako jeden ze základních pilířů malých vesnic pro řešení jejich běžných problémů. Redakční článek vychází z podkladů semináře, který na uvedené téma proběhl v Senátu. Uvádí se řada tabulkových přehledů o žádostech obcí, jejich uspokojení i výsledcích dosažených na pokladě jednotlivých dotací. Rozdělování těchto zdrojů je velmi náročné při velkém zájmu -– až 8 tisíc žádostí. proto se zřizují regionální výběrové výbory.
Konkurenceschopnost regionů
Ing. Zdeňka Matoušková se zybývá problematikou konkurenceschopnosti v regionech. Zde platí poněkud odlišné podmínky než v podnikatelské sféře. Má-li být region v této oblasti úspěšný, měl by dosahovat vysoké úrovně produktivity práce a zároveň vysokého stupně zaměstnanosti. Autorka porovnává v jednotlivých krajích výši hrubého domácího produktu na hlavu a ukazuje na rostoucí rozdíly mezi čtrnácti kraji.
Docenit význam nájemního bydlení
Zrušení regulace nájemného představuje největší změnu v této oblasti za poslední desítky let. Dr. František Povolný ukazuje na určité chyby v politice minulosti, které způsobují potíže při řešení tohoto problému. Zabývá se přípravou zákona o nájemném a upozorňuje na rizika smluvního nájmu. Článek doplňují některá srovnání a propočty cenových dopadů na typy domácností v různých velikostních kategorií měst.
Byty, populace a demografické prognózy
Ačkoliv bytová problematika byla v programu všech vlád, podařilo se zpracovat státní koncepci až v roce 1999. Stejně tak je nutná koncepce pro oblast populační politiky. Vývoj porodnosti a výstavba bytů vykazuje pozoruhodně stejné trendy. Dr. Alois Andrle ukazuje uvedené souvislosti na pozadí demografických prognóz do roku 2050. Upozorňuje, že kvalifikovaná řešení je možno přijímat jen na základě objektivního vědeckého výzkumu.
Veřejná správa online
Příloha o informačních technologiích ve veřejné správě, v rozsahu 16 stran, přináší rozhovor s ministrem vlády Ing. Karlem Březinou, který má na starosti oblast informační politiky. Podnětné jsou poznatky plynocí z rozhovoru s RNDr. Kratochvílem, ředitelem Úřadu pro státní informační systém. Další texty jsou věnovány elektronickému podpisu, projektu digitální město a zákonu o svobodném přístupu k informacím.
Cestovní ruch
Zpravodaj České centrály cestovního ruchu je nové periodikum, jehož cílem je rozšířit nabídku turistických lahůdek a zlepšovat služby v oblasti cestovního ruchu. Přináší již podruhé aktuální informace státní správy tohoto úseku, marketingové údaje, zpravodajství z odborných konferencí a seminářů i statistické údaje a poznatky z regionů.
Rukověť starosty
Mimořádná příloha obsahuje texty nových zákonů, přijatých k realizaci reformy veřejné správy. Zákon o obcích (obecní zřízení), zákon o okresních úřadech a zákon o rozpočtovém určení výnosů některých daní do rozpočtů samosprávy.