Přední strana obálky 2/2000 (64 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 2/2000

Ministerstvo kultury
Základní kompetence Ministerstva kultury a rozdělení působnosti do úseků jednotlivých náměstků s popisem práce nosných odborů rezortu. Na barevné dvoustraně jsou uvedeni jmenovitě vedoucí pracovníci a příslušné kontakty. Vedle ministerských pracovišť jsou uvedeny také poradní orgány ministra a hlavní příspěvkové organizace v působnoisti Ministerstva kultury. Stručně jsou uvedeny základní dotační programy z oblasti kultury a jejich rozsah.
Výroční zpráva
Nebývá zvykem, aby ústřední orgány státní správy vydávaly výroční zprávu jako komplexní výčet své činnosti za uplynulý rok. Přesto Ministerstvo kultury již podruhé takovou výroční zprávu podává. Je to velmi sympatický počin, neboť se tím dává daňovým poplatníkům jasný přehled o tom, jak ministerstvo hospodaří s prostředky státního rozpočtu, ale nejen o tom. Zpráva obsahuje podrobný přehled o činnosti jednotlivých útvarů. Článek shrnuje základní údaje výroční zprávy se zaměřením na potřeby obcí.
Finanční správa měst a obcí
Již čtvrtá celostátní konference na téma Finanční správa a rozvoj měst a obcí v ČR se konala v Praze. Na programu byly především ekonomické zákony, které jsou součástí reformy veřejné správy. Účastníky zajímal zejména jejich dopad na činnost samosprávy. K tomu vystoupila řada odborníků z jednotlivých rezortů, poslanci i představitelé samosprávy. Největší diskuze se týkala především návrhu zákona o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům.
Dnešní rozdělování daní je špatné
Základním zdrojem financování obcí jsou daně. Tvoří přibližně šedesát procent všech jejich příjmů. Systém rozdělování daní obsahuje zákon o rozpočtových pravidlech republiky. Je však natolik překonaný, že Ministerstvo financí usiluje o jeho zásadní změnu. Ing. Luděk Tesař zdůvodňuje hlavní příčiny navrhovaných změn, které dokladuje graficky i tabulkově.
Poznámka pod čarou
Ústavní soud zrušil 30. listopadu 1999 rozsudek Krajského soudu v Plzni, rozhodnutí Finančního ředitelství Plzeň a platební výměr Finančního úřadu Stříbro. Stalo se na základě ústavní stížnosti města Stříbra. Skutková a právní podstata se týká daně z převodu nemovitostí, která byla vyměřena městu za převod bytové jednotky (prodej obecního bytu). Ústavní stížnost vycházela z námitky, že tato daň vůbec vyměřena být neměla. Ústavní soud potvrdil názor města a zrušil uvedený výměr, rozhodnutí i rozsudek. Obcím se tak vrací daně odvedené při prodeji obecních bytů, ve hře je 2,5--4 mld. Kč.
Jak dále ve věci
Právní názor ústavního soudu na význam poznámek pod čarou přináší řadu nových a často velmi překvapivých pohledů na praktické uplatňování daňových zákonů. Zveřejněný nález ve věci vyměření daně z převodu nemovitostí z prodeje obecních bytů dnes před obce staví zásadní otázku: Jak se mají co nejefektivněji domáhat svých práv a získat zpět neoprávněně odvedené daně? Ing. Vlastimil Sojka popisuje postup obcí při vymáhání neoprávněně odvedených daní.
Zprávy Ministerstva financí
Tradiční informace Ministerstva financí pro finanční orgány okresních úřadů a obcí ve druhém letošním čísle přináší devět stanovisek. Pro čtenáře časopisu je publikována problematika závodního stravování, doprava dětí do ústavu sociální péče pro mládež a účtování příspěvků na částečnou úhradu neinvestičních nákladů za pobyt dětí v mateřských školách a družinách. Uvedeno je stanovisko k zálohovým organizacím ve školství, k financování aktivit bezpečnosti silničního provozu a k rozpisu dotace na školství.
K návrhu zákona o rozpočtovém určení
Návrh zákona o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům je součástí souboru zákonů, které mají vytvořit legislativní předpoklady pro reformu veřejné správy. Určuje příjmy z daní připravovaným krajům a zcela nově i obcím. Patří jistě k těm nejdůležitějším, vždyť se jedná o 60 mld. Kč, tj. přes 80 % všech daňových příjmů měst a obcí. Ing. Ivan Černý, předseda finanční komise SMO zaujímá stanovisko k předloženému návrhu.
Nahradíme jeden "extrém" druhým?
Článek je příspěvkem do diskuze k novému návrhu systému financování místní správy v České republice. Je třeba zdůraznit, že význam vhodné konstrukce systému financování místní správy je mimořádný již s ohledem na finanční objem, o který se každoročně jedná (cca 170 mld Kč), ale také z hlediska uplatnění samotných principů samosprávy. RNDr. Jiří Blažek hodnotí systém financování místní správy jako hledání rovnováhy mezi principem solidarity a zásluhovosti (motivací).
Příprava projektů EPC
Metoda EPC (Energy Performance Contracting) je jedním z nástrojů, které snižují vysokou investiční náročnost energetických staveb a rekonstrukcí. Podstatou EPC je poskytnutí všech služeb vedoucích ke snížení vysokých nákladů na provoz konkrétních objektů. Firma energetických služeb přitom poskytuje smluvní záruku za finanční výsledek celého projektu, nikoli pouze za technické fungování. Miroslav Votápek popisuje postupné kroky při přípravě projektů metodou EPC.
Majetkové poměry zájmových sdružení obcí
V uplynulých dvou letech vznikla celá řada zájmových sdružení obcí v přirozených spádových mikroregionech. Nyní se připravuje a realizuje řada jejich akcí, které je nutno financovat, rozvíjí se spolupráce a kooperace s dalšími mikroregiony, vytváří se vazby na vznikající vyšší územně správní celky. Do popředí se také dostávají otázky vzniku, charakteru a nakládání s majetkem sdružení. Ing. Václav Patřičný přináší úvodní zkušenosti z této problematiky.
Výnosnost municipálního majetku
Vlastnictví majetku vždy bylo a je jedním ze základních předpokladů existence a dobrého fungování samosprávy obcí. Prostřednictvím municipálního majetku a jeho složek a následně prostřednictvím příslušných výnosů z hospodaření s majetkem může municipalita ovlivňovat rychlost a úroveň svého ekonomického a sociálního rozvoje. Velikost tohoto vlivu závisí na skladbě majetku a na tom, jak se s ním hospodaří. Analýzu výnostnost pro jednotlivé typy obcí charakterizuje doc. Jaroslav Pilný.
Odpovědi na dotazy
Tradiční rubrika řeší praktické problémy financování měst, obcí a okresních úřadů. Tentokrát se odpovídá na otázky jak účtuje majetek příspěvková organizace zřízená obcí, je podán výklad povinností obcí z hlediska daňového při poskytování různých finančních cen a nakládání se směnkami při splácení úvěru. Odpovídá se i na dotazy z oblasti sociálních fondů, na účtování operací s podílovými listy a zobrazování portfoliového účtu na položkách rozpočtové skladby.
Rozpočty městských obvodů v Ostravě
Podle obecního zřízení nejenom Praha, ale i Ostrava a další statutární města jsou obcí. Jejich výsadou je mj. skutečnost, že se mohou členit na městské části, ve kterých je voleno zastupitelstvo, hospodařící se svým rozpočtem na základě příslušného statutu. Tento materiál je pouze malou sondou do ekonomiky ostravských městských částí. Zejména tabulková část podává poměrně vyčerpávající přehled o finančním hospodaření městských částí.
Územní samospráva ve Francii
Uspořádání územní samosprávy ve Francii a v České republice vykazuje mnohé podobné rysy, ale také odlišnosti. Odlišné rysy pramení především z rozdílné doby fungování samosprávného principu, zejména ve druhé polovině 20. století, společné pak z obdobného poměru mezi počtem obyvatelstva a počtem obcí. Posledně jmenovaný rys řadí obě země k naprostým výjimkám v rámci evropských států. I z tohoto hlediska může být francouzský model uspořádání územní samosprávy zajímavý. Ing. Věra Kameníčková charakterizuje a srovnává oba modely.
Charta vesnic
Představitelé jedenácti vesnic z celé Evropy podepsali v závěru loňského roku Chartu vesnic, která je iniciativou zdola, přinášející především myšlenku, že že Evropu netvoří jen města, ale také vesnice. Zveřejněný text přináší téměř kompletní znění tohoto dokumentu.
Žádosti o podporu stále rostou
Překonat dlouholetou krizi v bytové problematice znamená především zvýšit podíl investic do bydlení. Uvedená teze z programového prohlášení vlády by měla být prioritní, skutečnost však ukazuje, že zásadní obrat v počtu nových bytů zatím nenastal. Redakční článek přináší přehled jednotlivých podpůrných programů a množství žádostí, které přesahují možnosti jejich uspokojení.
Státní, regionální a obecní bytová politika
Celostátní konference České společnosti pro rozvoj bydlení přinesla řadu zajímavých vystoupení z regionů i z odborných pracovišť. Stať je souhrnem vybraných příspěvků, doplněných několika tabulkami a grafy.
Veřejná správa online
Příloha o informačních technologiích ve veřejné správě, tentokrát v rozsahu 20 stran, přináší rozhovor s místopředsedou vlády a ministrem financí Pavlem Mertlíkem, článek Jiřího Peterky s názvem "Směřujeme vůbec k informační společnosti?", informaci z pera Evy Vítkové o digitální knihovně "Český Parlament", výsledky soutěže o Zlatý erb 2000 o nejlepší internetové stránky měst, obcí a regionů a další texty.
Cestovní ruch
Zpravodaj České centrály cestovního ruchu je novým časopisem, jehož cílem je rozšířit nabídku turistických lahůdek a zlepšovat služby v oblasti cestovního ruchu. Přináší aktuální informace státní správy tohoto úseku, marketingové údaje, zpravodajství z odborných konferencí a seminářů i statistické údaje a poznatky z regionů.