Přední strana obálky 1/2000 (49 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 1/2000

Ministerstvo financí
Na barevné dvoustraně nalezneme kompletní organizační schema Ministerstva financí s vyznačením podřízenosti jednotlivých odborů v působnosti ministra a všech jeho náměstků. Schema přináší nejenom odborné útvary ministerstva, ale také podřízené organizace (Státní tiskárna cenin, Středisko cenných papírů, Generální ředitelství cel, Ústřední finanční a daňové ředitelství). Odbor financování územních rozpočtů, důležitý pro orgány samosprávy, je uveden v členění na příslušná oddělení. Uvedeny jsou také kontakty na informační zdroje ministerstva.
Reforma by měla být prioritou
Rozhovor s náměstkyní ministra vnitra prof. Yvonne Streckovou je zaměřen na současný stav přípravy a realizace reformy veřejné správy. Zatímco legislativní předlohy zákonů jsou v Poslanecké sněmovně, připravují se materiální a personální podmínky pro vznik krajských úřadů. Ve stadiu příprav je rovněž řada materiálů, které charakterizují další etapu reformy. Jedná se o reformu ústřední správy a další koncepce zvyšování účinnosti veřejných služeb.
Co přinesl třetí návrh
Redakční článek charakterizuje návrh územních rozpočtů na rok 2000. Vychází z parlamentních tisků návrhu zákona o státním rozpočtu. Ve srovnání s rokem 1999 se počítá s podstatným snížením příjmové základny místních rozpočtů. Lze reálně předpokládat, že obce k zabezpečení investičních výdajů zapojí vlastní mimorozpočtové zdroje, zejména fond rezerv a rozvoje. Přes úsporný charakter rozpočtu na rok 2000 se podařilo zachovat základní dotace na úrovni roku minulého.
Daří se nejenom v oblasti bytové politiky
Obsáhlý článek ministra pro místní rozvoj prof. Jaromíra Císaře hodnotí činnost rezortu za uplynulé období. Vedle bytové problematiky je proveden výčet opatření z oblasti regionálního rozvoje a evropské integrace, z úseku podpory obnovy venkova a malého podnikání. Zvláštní pozornost je věnována programům Evropské unie a opatřením v rámci reformy veřejné správy. V oboru cestovního ruchu je za velký přínos považováno schválení koncepce státní politiky v této oblasti.
Kraje a jejich kompetence
Legislativní příprava vzniku nových krajů vynáší do popředí otázku jejich kompetencí. Ing. Věra Kameníčková se ve svém článku zamýšlí nad výhodami a nevýhodami poskytování veřejných statků cestou samosprávy. Na zahraničních příkladech ukazuje rozdělení kompetencí mezi orgány státní správy, samosprávy a soukromý sektor. Zvláštní pozornost věnuje rozdělení kompetencí mezi regiony a obce. Přihlédnuto je k specifice naší republiky, která je charakteristická velkým počtem malých obcí.
Zprávy Ministerstva financí
Tradiční informace Ministerstva financí pro finanční orgány okresních úřadů a obcí ve svém prvním letošním čísle přináší deset stanovisek. Pro čtenáře časopisu je publikována metodika při uplatnění rozpočtového provizória v hospodaření obcí, stanovisko k účtování operací spojených s prodejem akcií a převodem hlasovacích práv a názor vymezující vztah mezi rozpočtem obce a její hospodářskou činností.
Nové ekonomické normy pro samosprávu
Poslanecká sněmovna Parlamentu projednává návrhy nových ekonomických zákonů, které v rámci reformy veřejné správy upraví řadu otázek v oblasti místní správy. V článku jsou představeny návrhy zákonů o rozpočtových pravidlech republiky a pravidla rozpočtového hospodaření s finančními prostředky samosprávných celků, obcí a nových krajů.
Rozdělení daní a majetkové otázky
Vedle zákonů o rozpočtových pravidlech projednává sněmovna návrh zákona o rozpočtovém určení daní a majetkové zákony. Článek charakterizuje jednotlivé normy. Zákon o rozpočtovém určení daní zásadním způsobem změní systém financování obcí a přidělování prostředků do jejich rozpočtů. Zákon o majetku ČR transformuje tzv. rozpočtové organizace na organizační složky státu. Příspěvkové organizace zatím zůstávají beze změny. Zákon o majetku krajů jim převádí do vlastnictví majetek, vyplývající z jejich kompetencí.
Snížení náročnosti energetických investic
Metoda EPC (Energy Performance Contracting) je jedním z nástrojů, které snižují vysokou investiční náročnost energetických staveb a rekonstrukcí. Podstatou EPC je poskytnutí všech služeb vedoucích ke snížení vysokých nákladů na provoz konkrétních objektů. Firma energetických služeb přitom poskytuje smluvní záruku za finanční výsledek celého projektu, nikoli pouze za technické fungování.
Energie na vesnici
IV. Evropský kongres obnovy venkova se konal v Uherském Hradišti a byl zaměřen na energetické úspory v hospodaření obcí. Téměř šest set účastníků ze 14 států vyslechlo řadu zajímavých příspěvků obecnějšího i zcela konkrétního zaměření. Od otázek vstupu do Evropy a strategického přístupu k energetickým úsporám se přešlo k popisu individuálních projektů využití biomasy, sluneční i větrné energie.
Podbřezí po povodni
V roce 1998 postihly katastrofické povodně řadu obcí východočeského regionu. Mezi postiženými byla rovněž obec Podbřezí, ležící nedaleko Dobrušky. Čtyři sta trvale bydlících obyvatel dokázalo za jeden rok napravit škody za více než 12 mil.Kč. Vedle toho však ve vesnici dále probíhá společenský život, udržují se místní tradice a zvyky. Obec má velkou šanci uspět v soutěži Vesnice roku.
Perspektivy daňového vývoje
Základní směry daňové politiky ve střednědobém horizontu publikovalo Ministerstvo financí. Cílem daňové politiky v nastávajícím období je stabilizace daňové kvóty, která dosud každoročně klesala. V podstatě to znamená, že opatření vedoucí k snížení daňových příjmů musí být kompenzováno jiným opatřením, vedoucím naopak ke zvýšení daňových příjmů. Nakolik představy ministerstva budou reálné, to závisí především na politické vůli zákonodárců.
Odpovědi na dotazy
Tradiční rubrika řeší praktické problémy financování měst, obcí a okresních úřadů. Tentokrát se odpovídá na otázky jak účtovat dodávky tepla v případě, že správa domovního fondu je řešena mandatorní smlouvou s realitní kanceláří. Další dotazy se týkají vykazování majetku v ročním přehledu aktiv a pasiv, ukončení hospodářské činnosti v účetnictví obce a účtování výstavby nájemních bytů, zvláště se zaměřením na platby přijaté předem.
Fond rozvoje bydlení
Legislativní návrh na vznik samostatného Fondu na podporu bydlení je předložen zákonodárnému sboru. Nezbytným předpokladem fungování fondu je převod 6 mld. Kč z Fondu národního majetku do této oblasti. Redakční článek popisuje návrh příslušného zákona na vznik Fondu a uvádí některé zahraniční zkušenosti z jeho aplikace (Švédsko, Finsko, Nizozemí, Francie a Polsko).
Ceny a bytová politika
V oblasti bydlení existuje i v tržní ekonomice cenová intervence. Článek doc. Aloise Andrleho se zabývá analýzou vývoje pořizovacích hodnot bytů v devadesátých letech. Pro všestrannější rozbor by bylo vhodnější porovnat cenový vývoj s vývojem příjmů obyvatelstva. Rovněž rozbory podílů nájemného a ostatních nákladů na bydlení na peněžních příjmech domácností by vedl k možné konkretizaci bytové politiky u nás.
Příloha: Veřejná správa online
Příloha o informačních technologiích ve veřejné správě tentokrát v rozsahu 28 stran přináší rozhovor s prezidentkou Telecities, což je otevřená síť místních orgánů. Podstatná část je věnována konferenci ISSS 2000 -– Internet ve státní správě a samosprávě, která se koná již potřetí. Vedle podrobného programu a přihlášky je zde i řada navazujících článků -– "Iniciativa eEurope", o koncepci Evropy v informatice, "Promarněná příležitost", o problémech zákona o poskytování informací, anketa "Jak obce využívají Internet".