Přední strana obálky 5/1999 (57 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 5/1999

Vzorové projekty
Tradiční rubrika představuje demonstrační projekty realizované v rámci programu Státní podpory úspor energie. Představuje se projekt energetické modernizace bytového domu v Karlových Varech, modernizace lázeňského areálu v Jablonci nad Nisou provedená metodou EPC a využití plynu na skládce komunálního odpadu v Ostravě-Hrabůvce.
Obce s rozšířenou působností
V materiálu je provedeno srovnání obvodů obcí s rozšířenou působností podle charakteru venkovského osídlení. Srovnání jednotlivých obvodů je provedeno podle podílu obyvatelstva, které bydlí v obcích do 2000 obyvatel. Na jednu obec v ČR připadá v průměru 1653 obyvatel. Nejlidnatější jsou obce v Moravskoslezské kraji (4204), nejméně obyvatel mají obce na Vysočině (711).
Zóna placeného stání
V Praze se dnes na velké části města uvažuje o zóně placeného stání. Jednou z nich je centrum města a navazující obytná lokalita. Tato oblast je specifická hustou zástavbou a velkou poptávkou po parkování. Ekonomické i praktické výhody tohoto způsobu parkování popisuje Ing. Eliška Kotíková.
Internetový rating
Od doby zavedení tzv. koeficientu dluhové služby se potýká veřejná správa s kritikou tohoto ukazatele. Individuální rating je pro obce poměrně nákladná záležitost. Proto se začíná nabízet možnost získání individuálního ratingu pomocí internetu. S využitím obecně dostupných údajů tuto možnost nabízí společnost CCB -– Czech Credit Bureau.
Odpovědi na dotazy
Praktické problémy financování obcí , měst a krajů jsou předmětem dotazů čtenářů, na které odpovídají odborníci z dané oblasti. Tentokrát se píše o využití zisku příspěvkové organizace, o čerpání věrnostních příplatků pro zaměstnance, o ručení za úvěr podnikatelskému subjektu a o dalších otázkách zejména k činnosti a financování příspěvkových organizací.
Dotační vztahy ve Francii
Struktura a systém dotací, které získává francouzská samospráva je systém složitý, ale dotace převážně nejsou účelově vázané. Dotační systém ve Francii úzce souvisí s vývojem daňových příjmů obcí. V posledních letech dochází k zvyšování podílu dotací v územních rozpočtech a přerozdělování daňových výnosů mezi obcemi se stává hlavním mottem všech zamýšlených reforem, píše Ing. Jaroslava Kypetová.
Malé obce ve Francii
Zpráva o studijní cestě starostů malých obcí z ČR do Francie přináší mnoho zajímavých poznatků. Informace se dotýkají problematiky sdružených obcí, jejich příjmů a rovněž se popisuje systém obecních daní. Sdružení obcí přebírá pod společnou péči stále více pravomocí, čímž ubývá jednotlivým obcím starostí. Stát přiděluje dotace pouze sdružením obcí.
Setkání v Dukovanech
Spolupráce Svazu měst a obcí se zahraničím našla své vyjádření v historicky prvním setkání malých obcí ze Slovenska a z České republiky, které se uskutečnilo v Dukovanech. Zástupci obou stran si vyměnili poznatky z oblasti financování rozvoje venkova, ekonomiky obcí, péče o životního prostředí a školské problematiky.
Pohled na Slovensko
Jak se hodnotí ekonomická a sociální opatření přijímaná obcemi na Slovensku ukazuje projekt HESO (hodnocení ekonomických a sociálních opatření), který jednotlivá vybraná opatření předkládá skupině expertů, kteří formou číselného ratingu určují významnost těchto návrhů. Přehled jednotlivých opatření i komentář expertů je zajímavým pohledem na naše sousedy.
Bytová družstva
Koncept neziskových organizací, zajišťujících standardní finančně dostupné nájemní bydlení pro domácnosti se středními a nižšími příjmy je připraven. Dr. Božena Valentová charakterizuje návrh věcného záměru zákona o státní podpoře výstavby družstevních bytů, který v srpnu 2003 schválila vláda. Paragrafované znění by mělo být vládě předloženo do konce 1.čtvrtletí roku 2004.
Vývoj bytové výstavby
Český statistický úřad zveřejnil řadu údajů o bytové výstavbě za několik posledních let. Údaje o počtu a struktuře výstavby, rozdělení podle krajů, podíl a intenzita výstavby podle velikostních skupin obcí, pořizovací hodnota bytů i cena za čtvereční metr -– to jsou údaje zanesené v přehledných tabulkách s komentářem.
Rozmístění bytové výstavby
První výsledky ojedinělého statistického sledování bytové výstavby podle obcí v rámci České republiky komentuje Dr. Alois Andrle. Nová statistika je unikátní podrobným sledováním výstavby až do jednotlivých obcí, což je doloženo i přehledným kartogramem. Z celkového počtu 6244 obcí v České republice nebyl postaven v 57,1 % žádný byt (rok 1998).
Věstník Ministerstva pro místní rozvoj
Informace o rozšíření programu REGION pro hospodářsky slabé okresy a o problematice roku 2000 ve sféře informačních systémů. Dále je popsána příprava a implementace strukturálních fondů a kohezního fondu. Přehled o navrhovaných opatřeních v koncepci bytové politiky a nařízení vlády o podmínkách finanční podpory hypotéčního úvěrování. Údaje o zahraničním cestovním ruchu i přehled sdělení z oblasti územního plánování a stavebního řádu.
Veřejná správa online
Rozhovor s rektorem Masarykovy univerzity v Brně prof. Jiřím Zlatuškou o informační společnosti. Výklad návrhu zákona o elektronickém podpisu z hlediska právního řádu a možnosti využití ve veřejné správě. Projekt Evropské unie zaměřený na monitorování aktivit směřujících k informační společnosti. Muzea a digitální revoluce. Projekt Katedrála a rámcová smlouva Select.
Kde domov můj
Zpravodaj České centrály cestovního ruchu přináší informace o koncepci státní politiky cestovního ruchu, rozdělení turistických regionů, výsledky festivalu Tourfilm 99, rubriku z domova, ze světa i cestovní ruch v číslech.
Úspory energie
Příručka nejen pro pracovníky komunální sféry přináší informace o alternativních zdrojích energie, zateplování budov, podpůrných státních programech úspor energie včetně zásad energetického auditu a metody EPC (Energy Performance Contracting). Součástí příručky je seznam energetických konzultačních a informačních středisek.
Koncepce bytové politiky
Materiál o koncepci bytové politiky projednaný vládou ČR dne 18. října 1999 a přijatý usnesením vlády č. 1088/99 obsahuje základní východiska koncepce, vlastní koncepci -– celkové záměry, návrh jednotlivých opatření, nároky na státní rozpočet a časový harmonogram jednotlivých kroků. Součástí publikace jsou přílohy včetně grafických.