Přední strana obálky 4/1999 (62 kB)

Rešerše časopisu Obec a finance 4/1999

Vesnice roku 2003
Výsledky celostátního kola představují všechny obce v pořadí od I. místa až po mimořádná uznání. Každá obec je uvedena charakteristickou fotografií a stručným textem. Materiál je doplněn přehlednou mapkou s vyznačením zúčastněných obcí a tabulkami s porovnáním demografických a ekonomických údajů. Stručná informace je i z vyhlášení výsledků ve vítězné obci Vilémov (kraj Vysočina)
Dvacátý den malých obcí
První setkání starostů pod názvem Den malých obcí se konalo 3. dubna 1995 v Kulturním domě Gong v Praze-Vysočanech. Zúčastnilo se tehdy 222 nadšených starostů, kteří hledali nové informace. Na přelomu letošního října a listopadu se uskutečnilo již dvacáté setkání – Dny malých obcí – v Praze i v Brně s celkovou účastí téměř 900 starostů. Materiál informuje o této jubilejní akci.
Zprávy Ministerstva financí
Pravidelné informace pro finanční orgány obcí a krajů, které vydává Ministerstvo financí. Tentokrát jde o informace ve věci zdanění příspěvku na činnost příspěvkové organizace, vysvětlení o postupu při nakládání s neodebranými zavazadly z úschoven a skříněk Českých drah a o finanční kontrolu dotací obcím, které prochází rozpočtem kraje.
Finanční správa měst a obcí
Finanční správa měst a obcí je název konference, kterou pořádal Svaz měst a obcí ČR už pošesté. Hlavním tématem byla reforma veřejné správy a její dopad na financování územních rozpočtů. V uvedeném textu je zaznamenána podstatná část vystoupení ministra financí Bohuslava Sobotky na této konferenci. Přináší základní pohled na financování samosprávy z hlediska dalšího vývoje.
Reforma veřejných financí
V rámci konference o finanční správě měst a obcí byl zařazen diskusní blok, ve kterém vystoupili představitelé politických stran, zastoupených v Parlamentu s názory na reformu veřejných financí z pohledu jejího vlivu na rozpočty územní samosprávy. V textu je zahrnuta podstatná část vystoupení poslanců Kalouska (KDU-ČSL), Tlustého (ODS) a Martínka (ČSSD).
Financování reformy veřejné správy
Rozhovor s prvním náměstkem ministra financí Ing. Eduardem Janotou. V rozhovoru se vyjadřuje k problematice financování krajů, k otázkám motivace v rozpočtovém určení daní i k vývoji územních rozpočtů v následujícím období. Značná část je rovněž věnována otázce příspěvku na výkon státní správy obcím, které vykonávají přenesenou působnost.
Daň z nemovitostí
Doc. Hana Marková píše o důvodech existence daně z nemovitostí, její perspektivě a provádí určité mezinárodní srovnání. Komentuje názory, které hovoří o opodstatněnosti daně i proti ní. Popisuje princip užitku a princip schopnosti daňové úhrady a zmiňuje se o zřejmé vazbě daně k místu, kde se nemovitost nachází. Uvádí srovnání těchto daní v zemích Evropské unie.
Náklady na výkon přenesené působnosti
Od počátku roku 2003 vykonává 205 obcí s rozšířenou působností převážnou část státní správy bývalých okresních úřadů. Podle zákona získávají obce podstatnou část prostředků na plnění těchto úkolů formou příspěvku ze státního rozpočtu. Od počátku roku probíhá spor o to, kolik obce na tyto činnosti doplácejí ze svého rozpočtu. Přehled některých údajů uvádí tabulka.
Návrh rozpočtů na rok 2004
Územní rozpočty v letošním roce ovlivnila reforma veřejné správy – došlo k zrušení okresních úřadů a to se projevilo i v rozpočtu obcí, které mají rozšířenou působnost. Návrh rozpočtu obcí a krajů na rok 2004 obsahuje některé změny, které se promítají zejména do krajských rozpočtů. Obcím se zvyšují příspěvky na žáka i na lůžka v domovech důchodců a v ústavech sociální péče. Valorizuje se příspěvek na výkon státní správy.
Problematika malých obcí
V souvislosti s reformou veřejné správy je třeba se zamýšlet i nad postavením malých obcí, a to jak z hlediska ekonomického, tak i z pohledu výkonu veřejné správy. Postupně by mělo dojít ke sdružení obcí do přirozených větších a soběstačných regionů. Cílem celého procesu je vytvořit lepší podmínky pro fungování malých obcí. Proto se vytváří na Ministerstvu vnitra pracovní skupina, která bude analyzovat problematiku a navrhne řešení.
Přímá volba nestačí
Bývalý pražský primátor Jan Kasl zaslal redakci své jasně formulované stanovisko k otázce přímé volby starosty. Má bezesporu pravdu v tom, že nejde jen o přímou volbu, ale má-li mít přímá volba smysl, jedná se o zásadní změnu systému veřejné správy. O těchto otázkách je proto nutné hovořit ve všech souvislostech .