Obec a finance 2/2009Časopis Obec a finance 2/2009

Ve druhém čísle časopisu naleznete podrobnou rozvahu o financování obcí v závislosti na možném ekonomickém vývoji a jeho dopadu do daňových příjmů. Dále je zde hodnocení analýzy financování, která má sloužit k dalšímu postupu při novelizaci zákona o rozpočtovém určení daní.

Prezentují se návrhy Svazu měst a obcí na postupnou změnu zákona i radikální řešení podle varianty Sdružení místních samospráv. Uvádí se i propočet úhrady nákladů na výkon přenesené státní správy, která by měla být převedena do rozpočtů obcí a krajů.

Dále časopis publikuje podrobnou analýzu hospodaření krajů, informaci o dotačních programech Ministerstva pro místní rozvoj, článek o vymezení pojmu venkov a venkovská obec, zabývá se novelou zákona o odpadech, tzv. chodníkovou novelou, historickým vymezením ekonomické podstaty obcí a problematikou péče o stromy.

V příloze Veřejná správa online je zpravodajství z konference Internet ve státní správě a samosprávě. Nechybí ani pravidelný fejeton, Zprávy Ministerstva financí, Zpravodaj Ministerstva zemědělství, Otázky a odpovědi na dotazy čtenářů, rubrika ze Slovenska a další. Samostatná příloha je věnována Digitální televizi.

Rešerše časopisu Obec a finance 2/2009