Obec a finance 3/2019Časopis Obec a finance 3/2019

Třetí číslo časopisu „Obec & finance,“ které vychází v těchto dnech, přináší rozbor hospodaření obcí v roce 2018 z pohledu jednotlivých položek příjmů a výdajů. Dalším aspektem rozboru je analýza dluhu a úspor obcí. Článek je doplněn územním pohledem na hospodaření obcí, kde jsou porovnávány jednotlivé rozpočtové položky v přepočtu na jednoho obyvatele dle okresů. Samostatný článek je věnován financování přenesené působnosti krajů. Z pohledu financování je velmi významný text o výdajích na sociální dávky. Těsně před uzávěrkou je zaznamenán také výstup z jednání XVII. Sněmu Svazu měst a obcí a informace o soutěži Přívětivý úřad.

Dvě statě jsou věnovány problematice ochrany a údržby památek. Soutěž o titul Historické město roku vyhrálo město Brtnice a uvádíme i přehled krajských vítězů včetně charakteristik jednotlivých měst. V ohlédnutí za soutěží je popis vývoje programu regenerace historických sídel. V dalším textu zaznívá polemický názor k návrhu rekodifikace stavebního práva, který vychází zejména z teze, že vytvořením samostatného nejvyššího stavebního úřadu dochází k narušení spojeného modelu veřejné správy. Je zde také článek o dokončené návrhové části Strategie regionálního rozvoje a samostatná informace o mezinárodní konferenci na téma Smart City.

Z oblasti legislativy je třeba zmínit text o podání oznámení, které se týká představitelů obcí v návaznosti na zákon o střetu zájmů. Dále je zde článek o veřejných zakázkách – zda může být uzavřena smlouva s dodavatelem, který se v soutěži umístil jako druhý. Pokračuje seriál o obci a její odpovědnosti za škodu, způsobenou při výkonu veřejné moci. A do této sféry patří také článek o právních aspektech promíjení místních poplatků.

Z územního plánování přinášíme úvahu o přeměně rekreačních objektů na rodinné domy, která by se měla účelně regulovat a neponechávat samovolnému vývoji. Pokračuje seriál o přestavbě vesnic, tentokrát o období 1948–1989. Pro vlastníky obecních lesů je vhodný článek o současné kůrovcové kalamitě a jejím dopadu do rozpočtů obcí. Vodnímu hospodářství je věnován příspěvek o financování vodárenské infrastruktury a samostatná úvaha o prevenci sucha, na které se obce a města mohou výrazně podílet.

Nové číslo „Obec & finance“ nevynechává ani pravidelné rubriky – Zprávy Ministerstva financí, Informace Ministerstva pro místní rozvoj, Odpovědi na dotazy, Obec účtuje, Zrcadlo doby a pravidelnou přílohu „Veřejná správa online.“ Třetí letošní číslo přílohy Veřejná správa online přináší rozhovor s náměstkem ministra vnitra pro informační technologie, článek o Digitálním Česku a také o podpoře optického internetu. V soutěži Zlatý erb je představena vítězná obec Lovčice z Královéhradeckého kraje. Samostatný text je věnován zákonu o zpracování osobních údajů a aplikaci spisové služby v systému Munis.

Rešerše časopisu Obec a finance 3/2019