Obec a finance 4/2018Časopis Obec a finance 4/2018

Čtvrté číslo časopisu „Obec & finance“ obsahuje informaci o XVI. Mimořádném Sněmu Svazu měst a obcí ČR a také zprávu o ocenění nejlepších starostů končícího volebního období, které se konalo na Pražském hradě. Podstatnou část úvodních stránek tvoří informace a výsledky soutěže Vesnice roku 2018 v Programu obnovy venkova. Vesnicí roku 2018 je Dolní Němčí ze Zlínského kraje. Vedle vítězné obce následuje také podrobná textová i obrazová charakteristika všech třinácti vítězných obcí z každého kraje.

Z analytických materiálů časopis uvádí rozbor hospodaření obcí za uplynulý rok v porovnání jednotlivých krajů. Porovnávají se vždy příjmy, kapitálové výdaje salda rozpočtů s dluhy všech obcí v kraji v přepočtu na jednoho obyvatele kraje. Představen je i nový způsob financování municipálních projektů formou postoupení pohledávky dodavatele bance, kterou poté odběratel postupně splácí.

Podstatnou část obsahu zaujímá záznam diskuze u kulatého stolu, která je věnována problematice účetnictví obcí. Diskutuje se možnost využití center společných služeb také pro agendu účetnictví. Představitelé ministerstva financí, zástupci Svazu měst a obcí i odborníci z praxe ze svazků obcí se vyjadřují ke kladům i problémům tohoto návrhu. Následují články o odpovědnosti za škodu, způsobenou výkonem veřejné moci, o finanční kontrole a o pokutách za přestupky v dopravě včetně role obcí v tomto procesu. Právní aspekty místního poplatku za užívání veřejného prostranství rozebírá samostatný text s ohledem na umístění dočasných staveb, reklamních zařízení a užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní účely.

Je zde také paleta různých článků: GDPR a obec jako pronajímatel bytů, Fungování MAS v zahraničí, Podpory na rekonstrukci veřejného osvětlení, Objektivní fakta o kriminalitě volených zastupitelů, Potravinová obslužnost obcí, Chyby při předkládání žádostí o datace, Příprava koncepce rozvoje veřejné správy nebo Ve zdravé škole zdravý vzduch.

Rovněž toto čtvrté číslo časopisu „Obec & finance“ přináší pravidelné rubriky – Zprávy Ministerstva financí, Informace Ministerstva pro místní rozvoj, Odpovědi na dotazy, Obec účtuje, Zrcadlo doby a přílohu „Veřejná správa online,“ která se zabývá IT v obcích a ve městech.

Rešerše časopisu Obec a finance 4/2018