Obec a finance 3/2018Časopis Obec a finance 3/2018

Třetí číslo časopisu „Obec & finance“ obsahuje rozbor hospodaření obcí v roce 2017, zpracovaný z pohledu vývoje za poslední dva roky, a především srovnáním výsledků obcí jednotlivých velikostních skupin. V návaznosti na hospodaření obcí je rovněž publikován průměrný rating obcí, opět v členění podle velikostních kategorií a také porovnání výsledků obcí v jednotlivých krajích. Zajímavý pohled ukazuje srovnání obcí s rozšířenou působností podle jejich finančního zdraví a podle kritérií rozpočtové odpovědnosti dle fiskálních pravidel.

Sdružení místních samospráv uspořádalo odbornou výroční konferenci, na které byly uděleny tituly Osobnost místní samosprávy a oceněny příklady dobré praxe z činnosti obcí v jednotlivých oblastech jejich působnosti. Svaz měst a obcí uspořádal Právní konferenci a informoval o analýze potřeb obcí, kde na prvních místech byla všeobecně řazena nutnost řešit oblast místních komunikací a chodníků v intravilánech obcí. Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů uspořádalo celostátní seminář výroční členskou schůzi.

Další informace z ministerstva místního rozvoje komentuje postup prací na Strategii regionálního rozvoje ČR 2021+, a v souhrnu dílčích zpráv zaujme záměr na vytvoření Státního fondu investic, který by podpořil bytovou výstavbu, regionální rozvoj a investice do sportu, kultury a cestovního ruchu v obcích.

Analýza matriční agendy ukázala na nesrovnalosti a nerovnoměrnosti ve vztahu výkonu agendy a jejího financování. Od původního záměru rušit neefektivní úřady se přistupuje k výkonovému modelu financování na základě skutečně realizovaných úkonů. Z oblasti výkonu státní správy výtisk přináší také informaci o výsledcích soutěže o Přívětivý úřad, kde bylo vyhodnoceno celostátní kolo úřadů obcí s rozšířenou působností.

Několik textů je věnováno oblasti sociální péče – tvorba plánu sociálních služeb v obvodu místní akční skupiny, rozbor nákladů veřejných rozpočtů na financování péče o děti, možnosti komunikace s neslyšícími na úřadech. V časopise najdete také rozhovor se starostou, zprávu o soutěži Historické město roku nebo problematiku odpadového hospodářství.

Z legislativní oblasti je zde právní rozbor poskytování informací obchodními společnostmi ve vlastnictví obcí, role obcí podle občanského zákoníku při pohřbívání, povinnosti veřejných funkcionářů při oznámení dle zákona o střetu zájmů nebo problematika místního poplatku za užívání veřejného prostranství.

Rovněž třetí číslo „Obec & finance“ přináší pravidelné rubriky – Zprávy Ministerstva financí, Informace Ministerstva pro místní rozvoj, Odpovědi na dotazy, Obec účtuje, Zrcadlo doby a přílohu „Veřejná správa online,“ která se zabývá IT v obcích a ve městech.

Rešerše časopisu Obec a finance 3/2018